TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve serum alımı yapılacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891079
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TRAKYA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/555466
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesisleri için 69 Kalem Muhtelif İlaç ve Serum Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu / 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi NO:37/A - Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesisleri için 69 Kalem Muhtelif İlaç ve Serum İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/555466

1-İdarenin
a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 59100 SÜLEYMANPAŞA SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 02822586565 - 2822636137
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdagkhb.malihzm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesisleri için 69 Kalem Muhtelif İlaç ve Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze Bağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi/Çorlu İlçe Devlet Hastanesi/Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi/ Malkara İlçe Devlet Hastanesi/ Muratlı İlçe Devlet Hastanesi/ Saray İlçe Devlet Hastanesi/Şarköy İlçe Devlet Hastanesi/ Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi/ Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi/ Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/ İl Sağlık Müdürlüğü - 112/ Halk Sağlığı Başkanlığı ve Bağlı Birimleri
c) Teslim tarihi : Sağlık Tesisleri (Tekirdağ Devlet Hastanesi/Çorlu İlçe Devlet Hastanesi/Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi/ Malkara İlçe Devlet Hastanesi/ Muratlı İlçe Devlet Hastanesi/ Saray İlçe Devlet Hastanesi/Şarköy İlçe Devlet Hastanesi/ Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi/ Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi/ Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/ Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/ Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / İl Sağlık Müdürlüğü - 112/ Halk Sağlığı Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin) depolarının yazılı talep doğrultusunda firmalardan çekeceği ihale siparişlerini yıl içinde en az 6 , en fazla 8 defa sipariş olacak şekilde talep edeceklerdir. Tedarikçinin uhdesinde kalan tüm ürünlerin siparişlerinin birleştirilmesine gayret edilecektir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malzeme teslimatının yapılması gerekmektedir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu / 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi NO:37/A - Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 23.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığı Strateji geliştirme başkanlığının 2006/80 nolu genelgesi gereği İlaç ihalelerine sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları ihaleye girebilir.İlaç Deposu ise Sağlık Bakanlığı Tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti.İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.İmalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
2- Bu ihaleye sadece Ecza Depoları ile ilaç imalatçı veya ithalatçı firmalar iştirak edebileceğinden, imalatçı veya ithalatçı firmalarca S.B. "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ´na kayıtlı olduğuna dair belge teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 4. kat Merkezi Satınalma Birimi ( mülga Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği) 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 4. kat Merkezi Satınalma Birimi (mülga Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği) 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37/A Süleymanpaşa/Tekirdağadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR