KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

İlaç ve mama satın alınacaktır

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01004170
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 29.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/257199
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
35 KALEM İLAÇ VE MAMA ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ VE MAMA SATIN ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

35 KALEM İLAÇ VE MAMA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/257199

1-İdarenin

a) Adresi

:

BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR. SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322631230-3454 - 3322631246- 2243332

c) Elektronik Posta Adresi

:

beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

35 KALEM İLAÇ VE MAMA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ ECZANE DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 30/06/2020 tarihine kadar idarenin talep ettiği zamanlarda peyderpey teslimat yapılacaktır. İdarenin istediği malzemeler malzeme istek talebinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (ON) gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA

b) Tarihi ve saati

:

20.06.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu ihalede alınacak olan ilaçlar için sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilecektir. Bu sebeple ihaleye katılan istekli ecza deposu ise “Ecza Deposu Ruhsatı”nı, imalatçı veya ithalatçı ise “Ürün İmal ve İthal izin Belgesi”ni ihale dosyasına koyacaktır.
İstekli ithalatçı ise ithal ürünlerde Sağlık Bakanlığından alınmış ithal izin belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce teklif edilen ürünlerin TİTUBB/ÜTS kayıt numarası medula sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya eki belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
İstekliler TİTUBB/ÜTS sistemine kayıtlı olmalı ve kayda ilişkin çıktıyı ihale dosyasında sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Herhangi bir kamu veya özel kurum/kuruluşa ilaç veya serum satışı yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beyhekim Devlet Hastanesi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR