MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlaç ve biyolojik madde satın alınacaktır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859818
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/429489
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM: 61 Kalem Veteriner İlaçları, 2. KISIM: 22 Kalem Beşeri İlaç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu/Camiişerif Mahallesi İstiklal Caddesi (Kızılay Sokak) Borsa Sarayı İş Merkezi A Blok Kat: 3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ VE BİYOLOJİK MADDE SATIN ALINACAKTIR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLAÇ VE BİYOLOJİK MADDE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/429489
1-İdarenin
a) Adresi: Çankaya Mah. Kırmızı Lacivert İşh. B Blok Kat :4 İstiklal 33070 Çankaya AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası: 3245332601 - 3242387477
c) Elektronik Posta Adresi: veterinerhizmetleri@mersin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1. KISIM: 61 Kalem Veteriner İlaçları, 2. KISIM: 22 Kalem Beşeri İlaç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gözne Geçici Hayvan Bakımevi
c) Teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda idareye teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu/Camiişerif Mahallesi İstiklal Caddesi (Kızılay Sokak) Borsa Sarayı İş Merkezi A Blok Kat: 3 Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati: 03.10.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Birimi/Camiişerif Mahallesi İstiklal Caddesi (Kızılay Sokak) Borsa Sarayı İş Merkezi A Blok Kat: 3 Akdeniz/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi/Camiişerif Mahallesi İstiklal Caddesi (Kızılay Sokak) Borsa Sarayı İş Merkezi A Blok Kat: 3 Akdeniz/MERSİNadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR