DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

İlaç satın alınacaktır

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/30413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KALEM İLAÇ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

9 KALEM İLAÇ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KALEM İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/30413

1- İdarenin a) Adresi: MURATDEDE MAHALLESI SEHIT ALBAY KARAOGLANOGLU CADDESI 1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası: 2582639311 - 2582412853
c) Elektronik Posta Adresi: denizlidhs.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 9 KALEM İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ İLGİLİ BİRİMLERİ
c) Teslim tarihi : SÖZZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONUNA KADAR (12 AY) HASTANE ECZANESİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİH VE TESLİM PROGRAMINA GÖRE PEYDERPEY ALIM YAPILIP HER PARTİ SİPARİŞİNDEN SONRA 10(on) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR. HASTANE İDARESİNİN VE ECZANESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ HALLERDE TESLİM EDİLECEK MİKTARIN AZ OLMASI YADA SARFİYATIN FAZLA OLMASI DURUMLARINDA MALIN TAMAMI BİR DEFADA TESLİM ALINABİLİR İLAÇ VE SERUMLARIN TESLİM ALINMASINDAKİ ŞEKİL VE ŞARTLAR 4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA OLACAKTIR. MALLAR GETİRİLMEDEN ÖNCE MALZEME SİPARİŞ - MUAYENE KOMİSYON SEKRETERLİĞİNDEN RANDEVU ALINACAKTIR. MALLARIN TESLİMİ ESNASINDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAK, KARGO İLE GÖNDERİLEN MALLAR TESLİM ALINMAYACAK, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 28.01.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İHALEYE İŞTİRAK EDEN DEPOLAR İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATNAMESİ, İHALEYE İŞTİRAK EDEN İSTEKLİ İTHALATÇI İSE, İTHALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Uz. Dr. Mehmet ERKALELİ Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR