İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

İlaç satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961231
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/99423
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 KALEM İLAÇ TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

18 KALEM İLAÇ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

18 KALEM İLAÇ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/99423

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 KALEM İLAÇ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi İlaç Taşınır Kayıt Kontrol Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2019 tarihine kadar ilgili birimin istemiş olduğu tarih ve miktarlarda partiler halinde teslim edilecektir. Siparişler, eczanenin tüketim miktarları göz önünde tutularak 2 (iki) aylık stoğu geçmeyecek şekilde periyodik olarak verilecektir. Siparişler ilgili Tıbbi İlaç Taşınır Kayıt Birimi'nin imzalı yazısı ile faxla ve/veya e mail ile bildirilecek olup, bildirim tarihinden itibaren 12 (oniki) iş günü içerisinde belirtilen miktarlarda teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
15 nolu kalem için:
1) İstekliler, Serum setleri için T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. UBB kapsam dışı ise firma UBB kapsam dışı beyanını sunmalıdır.
2) İstekliler, Serum setleri için T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan Firmanın Bayi, Anabayi ya da Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunacaktır.
3)İstekliler, Serum setleri için TİTUBB sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunGecmisSorgula.aspx) teklif ettikleri ürünlerin barkodu,imalatçı/ithalatçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktı teklif dosyasında yer almalıdır.
4) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda beliritilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no.su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlanmış olan dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb vb.) idareye sunmalıdır.
1-18 nolu kalemler için:
İstekliler, TC Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu Ruhsatı veya İmalat İzini Belgesini teklifi ile birlikte İhale Komisyonu'na sunmalıdır. İthalatçı ise ithal ilaç için Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi İhale Komisyonu'na verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok Prefabrik Bina 2.Kat Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR