ERCİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

İlaç satın alınacaktır

ERCİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960571
Şehir : Van / Erciş
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ ERCİŞ HABER 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/109186
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem İlaç Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Erciş Devlet Hastanesi Eczane Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERCİŞ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ERCİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

10 KALEM İLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/109186
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ERCİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kışla Mahallesi Çınarlı Caddesi Yeni Hastane Binası ERCİŞ/VAN 65400 ERCİŞ/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4323510952 - 4323518108
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 10 KALEM İLAÇ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erciş Devlet Hastanesi Eczane Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Peyder pey alınacak olup , 10 takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 1 gün içerisinde başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ERCİŞ DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-İstekliler; Ecza deposu ise; Eczacılık Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti. İmalatçı firma ise Sağlık Bakanlığından alınan İmalat İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. İthalatçı firma ise; Sağlık Bakanlığından alınan İthalat İzin belgesi aslı veya noter onaylı sureti, idareye verilmesi.

- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin, üretici ve/veya ithlatcı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin "TC. İlaç veya tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtları var ise, ulusal bilgi bankası internet sitesinden alınmış kayıt formunu belgeleyecektir. Bu ürünlerin söz konusu Yönetmeliklerin kapsamı dışında ise kapsam dışında olduğuna dair (üreticinin/ithalatçının/depocunun) yazılı beyanı yeterli olacaktır. Beyan verilmesi halinde bu maddedeki belgeler aranmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR