TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç satın alınacaktır

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944135
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/52080
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Müdürlüğümüz seyahat sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 kutu ( her kutuda 4 tablet olacak) Meflokin Hidroklorid tablet ve 20.000 kutu (her kutuda 12 tablet olacak) Atovakuon/ Proguanil Hidroklorür tablet alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.03.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İST/ Şehit Ömer HALİSDEMİR Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2019 YILI 2 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/52080

1-İdarenin
a) Adresi : KEMANKEŞ CAD. KARAMUSTAFAPAŞA SOK. 21 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 293 36 74 - 0 212 293 36 83
c) Elektronik Posta Adresi : yustaosman@hssgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Müdürlüğümüz seyahat sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 kutu ( her kutuda 4 tablet olacak) Meflokin Hidroklorid tablet ve 20.000 kutu (her kutuda 12 tablet olacak) Atovakuon/ Proguanil Hidroklorür tablet alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu malların tamamı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İlaç Deposuna teslim edilecektir. Adres: Kemankeş Cad. Karamustafa paşa Sokak. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İSTANBUL
c) Teslim tarihi : İhale kapsamında alımı planlanan ilaçların teslim süresi en geç 150 takvim günüdür. Bu süre idareye teslim süresidir. Daha sonra yüklenici firma ivedilikle teknik şartnamede ve ihale dokümanında belirtilen düzenlemeler doğrultusunda tüm giderleri yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere analiz süreci başlatılacaktır. Analiz sürecinde yüklenici firmadan kaynaklanan gecikmeler için ayrıca ceza uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İST/ Şehit Ömer HALİSDEMİR Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif dosyası kapsamında idareye sunmak zorundadır.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,
b)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ihale konusu mal ile ilgili Yerli Mali Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine dair ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş isteklinin üetici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede Kamu ve/veya özel kuruluşlara yapılan İlaç satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. (İhale Yönetim Birimi) Kemankes Caddesı. Karamustafa Pasa Sokak 21 34425 Karaköy - Beyoğlu /İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. No:21 Karaköy/ Beyoğlu/ İST/ İhale Yönetim Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR