ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç satın alınacaktır

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861289
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/444834
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
480 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28/09/2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası D Blok (Hüseyin Avni Ulaş Mah. 87. Sok. Palandöken Toplum Sağlık Merkezi Yanı Yıldızkent - PALANDÖKEN / ERZURUM) adresindeki ihale salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1 KALEM İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İKN

:

2018/444834

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Hüseyin Avni Ulaş Mah. 87.Sokak Palandöken Toplum Sağlığı Merkezi Yanı Yıldızkent PALANDÖKEN/ERZURUM

c) Telefon ve faks numarası

:

4423434380-223 -

ç) Elektronik Posta Adresi

:

erzurum@saglik.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

il Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası D Blok (Hüseyin Avni Ulaş Mah. 87. Sok. Palandöken Toplum Sağlık Merkezi Yanı Yıldızkent - PALANDÖKEN / ERZURUM)

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

1 KALEM İLAÇ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

480 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimatlar partiler halinde yapılacaktır Siparişler faksla veya elektronik postayla verilecek olup siparişi verilen kalem / kalemlerin 10(on) iş günü içerisinde mesai saatinde ilgili hastanenin ambarına teslim edilecektir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.09.2018 - 11:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

28.09.2018 11:00 - 28.09.2018 14:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

28.09.2018 - 14:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası D Blok (Hüseyin Avni Ulaş Mah. 87. Sok. Palandöken Toplum Sağlık Merkezi Yanı Yıldızkent - PALANDÖKEN / ERZURUM) adresindeki ihale salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli; Ecza Deposu ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan "Ecza Deposu Ruhsatnamesi"nin aslını veya Noter Onaylı suretini,
İstekli; İthalatçı firma ise: T.C. Sağlık Bakanlığı´ndan alınan "İthal İlaç İzin Belgesi"nin aslını veya Noter Onaylı suretini,
İstekli; Üretici ve İmalatçı firma ise: alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya Noter Oyalı sureti, ihale teklif dosyasında ibraz edecektir.
Beslenme ürünü ve Mamalara teklif vermek isteyen Medikal firmalar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri vermek kaydıyla teklif verebilir.
İstekliler teklif edilen ürünlerin TITUBB barkot numaralarını teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR