ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İlaç alımı yapılacaktır

ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034881
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 02.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/368268
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 kalem ilaç alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Antalya Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Depo Birimleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:148 Kepez / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KALEM İLAÇ ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ


5 kalem ilaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/368268
1-İdarenin
a) Adresi : Ahatlı Mahallesi 75. yıl Cad. No:148 Kepez/ANALYA 07090 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 0242 227 55 50 – 0242 237 9798
c) Elektronik Posta Adresi : antalya.dsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem ilaç alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Antalya Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Depo Birimleri
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde peyder pey 30.06.2020 tarihine kadardır.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:148 Kepez / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 11:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İmalatçı, İthalatçı veya Ecza Deposu olmayanlar ihaleye katılamaz.
a) İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığınca verilmiş Ecza Deposu Ruhsatı,
b) İstekli ithalatçı ise ithalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler.
c) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR