DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İkramlık malzeme alınacaktır

DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00915653
Şehir : Aydın / Didim
Yayınlandığı Gazeteler

SES 19.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ DİDİM 19.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DİDİM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/659704
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SİYAH ÇAY 2000kg, ŞEKER(TEK SARGI,KÜP,DÖKME) 2000kg, ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE(200gr) 500 adet, KAHVE BEYAZLATICISI(KREMA)(200gr) 500 adet, ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE(TÜRK KAHVESİ)(100gr) 1500 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DİDİM BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:180 DİDİM/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI İÇERİSİNDE BELEDİYEYE GELECEK MİSAFİRLERE İKRAM EDİLMEK ÜZERE MALZEME SATIN ALINMASI

DİDİM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI İÇERİSİNDE BELEDİYEYE GELECEK MİSAFİRLERE İKRAM EDİLMEK ÜZERE MALZEME SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/659704

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI INÖNÜ BULVARI 180 09270 DİDİM/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2568112660 - 2568112111
c) Elektronik Posta Adresi : didimbelediyesi@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : SİYAH ÇAY 2000kg, ŞEKER(TEK SARGI,KÜP,DÖKME) 2000kg, ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE(200gr) 500 adet, KAHVE BEYAZLATICISI(KREMA)(200gr) 500 adet, ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE(TÜRK KAHVESİ)(100gr) 1500 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİDİM BELEDİYESİ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 365(üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde teslimat yapılacaktır. İhale konusu malların temini ve kısmi teslimi, malların niteliğinin bulunduğu mal teslim alma belgeleri karşılığında, Didim Belediyesi Belediye Ambarına teslim edilecek ve yapılan her kısmi mal teslimi idare görevlileri ve yüklenici arasında düzenlenecek mal alma belgelerinin karşılıklı olarak imzalanması ile sonuçlandırılacaktır. Teslimin yapıldığı anda malların niteliği ve miktarı incelenecek, teslim edilen malların idari ve teknik şartnamede belirtilen evsaflarda olmadığının tespit edilmesi halinde mallar yüklenici tarafından geri alınacaktır. Yüklenici tarafından idareye mal teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemlerinin yapılmaması esastır.(İdarece belirlenen ihtiyaç listesine göre peyderpey teslimat yapılacaktır.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DİDİM BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:180 DİDİM/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday ve ya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
Aday veya İsteklinin Kayıtlı olduğu Meslek Odası Tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
Aday veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin Mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstekliler Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen Mevzuat çerçevesinde aday ve ya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (sertifikası) ya da aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malların ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacı ile;
Siyah Çay için orijinal ambalajında 1 kg'lık,
Şeker(Tek Sargı,Küp,Dökme) için ise 1/2 kg' lık dökme,
Çözünebilir Kahve için orijinal ambalajında 200gr lık 1 adet,
Kahve Beyazlatıcısı(Krema) için orijinal ambalajında 200gr lık 1 adet,
Öğütülmüş Kahve(Türk Kahvesi) için orijinal ambalajında 100gr lık 1 adet,
numune verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİDİM BELEDİYESİ SATIN ALMA BİRİMİ CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:180 DİDİM/AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİDİM BELEDİYESİ SATIN ALMA BİRİMİ CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:180 DİDİM/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR