OLTU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İkinci el beton parke üretim tesisi ve ekipmanları alınacaktır

OLTU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134990
Şehir : Erzurum / Oltu
Yayınlandığı Gazeteler

OLTU GÖZLEM 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
OLTU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/86739
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TAMAMI İKİNCİ EL TAM OTOMATİK BETON PARKE TAŞI ÜRETİM MAKİNASI, BETON SANTRALİ, EKİPMANLARI VE AKSAMLARI, AHŞAP BETON PARKE ÜRETİM PALETİ 500 ADET, MALZEME BUNKERİ, ÇİMENTO SİLOSU, HARÇ MİKSERİ, BETON PARKE TAŞI KALIBI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oltu Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON PARKE ÜRETİM TESİSİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
OLTU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İkinci el beton parke üretim tesisi ve ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/86739

1-İdarenin
a) Adresi : ASLANPASA MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 16 25400 OLTU/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4428161137 - 4428161268
c) Elektronik Posta Adresi : oltubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TAMAMI İKİNCİ EL TAM OTOMATİK BETON PARKE TAŞI ÜRETİM MAKİNASI, BETON SANTRALİ, EKİPMANLARI VE AKSAMLARI, AHŞAP BETON PARKE ÜRETİM PALETİ 500 ADET, MALZEME BUNKERİ, ÇİMENTO SİLOSU, HARÇ MİKSERİ, BETON PARKE TAŞI KALIBI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OLTU BELEDİYESİ KİLİT PARKE TAŞI ÜRETİM SAHASI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde malzeme alımına başlanılacak olup işin süresi 60 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Oltu Belediyesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Oltu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR