KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İkileme aleti kombinasyonu satın alınacaktır

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962110
Şehir : Bursa / Karacabey
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY YÖREM 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/107615
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet çekilir tip 6 mt'lik İkileme Aleti Kombinasyonu (kazayağı+dişli tırmık+döner tırmık) alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İKİLEME ALETİ KOMBİNASYONU SATIN ALINACAKTIR
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) MERKEZ

İkileme Aleti Kombinasyonu alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/107615

1-İdarenin
a) Adresi : Karanfil Sk. No:62 06100 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 417 84 70 - 312 417 78 39
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet çekilir tip 6 mt'lik İkileme Aleti Kombinasyonu (kazayağı+dişli tırmık+döner tırmık) alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA, Karacabey Tarım İşletme Müdürlüğü Karacabey/BURSA
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu ikileme alet kombinasyonu işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
e. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklinin imalatçı olduğunu tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler aşağıdaki şekil ve kapsamda olacaktır:
İhale konusu ürünleri, bu ihale kapsamında teklif etmeye ve satmaya yetkili olduğuna dair işbu ihaleye yönelik düzenlenmiş olacak satış yetki belgesi, Üretici Firma Türkiye ofisinden; eğer üretici firmanın Türkiye’de ofisi yoksa üretici firmanın ihale konusu ürünler için yetki vermiş olduğu Türkiye ana dağıtıcısından alınacaktır. Yetki belgesini imzalayan kişinin yetkili olduğunu ve ilgili belgenin yukarıda tanımlanmış hususları karşılar şekilde olduğunu gösteren belgeler, yetki belgesi ile birlikte ibraz edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklifleriyle birlikte ikileme alet kombinasyonlarına ait 3 adet prospektüs (1'er adedi kaşeli ve imzalı), 1adet kullanma-bakım kitabını sunacaklardır.
b) TSE Standardı belgesi, TSE Ürün Uygunluk Belgesi ve varsa CE belgesi vereceklerdir.
c) Teknik Şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla ve açıkça cevap verilecek, cevapsız madde bırakılmayacaktır. Cevap verilmeyen maddelerin teknik şartnameye uymadığı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR:310001 2009 4080 0004 0000 20 no'lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR