ŞANLIURFA ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu su sayacı alınacaktır

ŞANLIURFA ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182724
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

DAMGA 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/319464
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11.000 ADET DN 20 - 190 MM SOĞUK SU SAYACI ALIMI VE 1.000 ADET DN-25 - 260 MM SOĞUK SU SAYACI ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sayaçlar ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz depolarına teslim edilecek olup, her türlü nakliye, indirme – bindirme vb. işler yükleniciye aittir. Nakliye sırasında hasara uğrayan malzeme yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 HALİLİYE / ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇMESUYU SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONELER DAİRE BAŞKANLIĞIŞanlıurfa Merkez , İlçeler ve Tüm Kırsal mahallelerde kullanılmak üzere içme suyu su sayacı alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/319464

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONELER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 Esentepe KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 (414) 318 58 00 - 0 (414) 318 58 08

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Şanlıurfa Merkez , İlçeler ve Tüm Kırsal mahallelerde kullanılmak üzere içme suyu su sayacı alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11.000 ADET DN 20 - 190 MM SOĞUK SU SAYACI ALIMI VE 1.000 ADET DN-25 - 260 MM SOĞUK SU SAYACI ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sayaçlar ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz depolarına teslim edilecek olup, her türlü nakliye, indirme – bindirme vb. işler yükleniciye aittir. Nakliye sırasında hasara uğrayan malzeme yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ, MALZEMELERİ ŞANLIURFA MERKEZ ŞUSKİ AMBARLARINA 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR. İDARENİN YAZILI TALEBİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. Yükleme, boşaltma ve nakliye, yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler sırasında doğabilecek her türlü hasar ve zarardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalandıktan sonra 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.07.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. 35 63300 HALİLİYE / ŞANLIURFA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satıcı firma sayaçlara ait tüm yedek parçaların 10(on) yıl boyunca temini konusunda garanti verecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Sayaçlar 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği ve TS EN ISO 4064-1 Soğuk içme suyu ve sıcak su için su sayaçları standartlarına uygun olmalıdır

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği ve TS EN ISO 4064-1 Soğuk içme suyu ve sıcak su için su sayaçları için uygunluk beyanları

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Sayaçların boyanmasında kullanılan elektrostatik boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair belgeler

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklifleri ile birlikte teklif verecekleri sayaçlara ait birer adet broşür ve gerekli belgelerini vereceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR