METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İçme suyu satın alınacaktır

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155956
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/159263
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250 ton tanker su 103.500 adet damacana su (19 lt.) 172.800 adet Pet Şişe su (1,5 lt) 2.001.600 adet Bardak su (180 ml.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş


İçme Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/159263

1-İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi : info@metro.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250 ton tanker su 103.500 adet damacana su (19 lt.) 172.800 adet Pet Şişe su (1,5 lt) 2.001.600 adet Bardak su (180 ml.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik şartnamelerde belirtilen yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca idarenin teknik şartnamelerde belirttiği depolara, 'ekler' kısımlarında yer alan tüketim tablolarına göre aylık olarak peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.
b) Tarihi ve saati : 21.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin edilmesi zorunlu "Tesis ve İşletme İzin Belgesi"
2) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince ilgili merciilerden temin edilmesi zorunlu "Taşıtla Doğal Kaynak Suyu Taşıma İzin Belgesi"

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 42. maddesinin (2) nci fıkrasına uygun olarak; teklifleri dahilinde, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, TS 266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" başlıklı Türk standartlarına Uygunluk belgesini veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeyi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin söz konusu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43. maddesine uygun olarak; ihale konusu iş için teklif ettikleri mallardan damacana su ve bardak suya ilişkin açılmamış birer orjinal numune sunacaktır. (Pet Şişe su (1,5 LT’lik)6'lık naylon paketlerde, Bardak su numunesi 60 lık orjinal kolisinde- damacana su da açılmamış bir damacana halinde sunulacaktır.) İstekli, numune ile birlikte teklif ettiği numunenin markasını belirterek kaşeleyip imzalayacağı numune listesini de İdareye sunacaktır. İstekli numunenin dış ambalaj üzerine adını/ünvanını yazarak son teklif verme saatinden önce numuneyi tekliflerin sunulacağı adrese tutanakla teslim edecektir. İdare teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu denetleyecektir.

İş ortaklıklarında numunenin, ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal teslim edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü içme suyu satışı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş. / İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR