İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

İçme suyu satın alınacaktır

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097143
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/636836
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
32.200 Adet Polikarbon Damacana İçme Suyu (19 lt.) b) 81 Adet Su Sebili. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdarenin Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.


2020 YILI İÇME SUYU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/636836
1-İdarenin
a) Adresi : Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Karagümrük Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :(0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48
c) Elektronik Posta Adresi :info@spor.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Mal alımı - a) 32.200 Adet Polikarbon Damacana İçme Suyu (19 lt.) b) 81 Adet Su Sebili.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin Genel Müdürlük Deposu ile İdare tarafından işletilmekte olan ve detayına Teknik Şartnamede yer verilen İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan Spor Tesisleridir.
c) Teslim tarihi : a) Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme konusu malları, İdarenin ihtiyacına binaen, nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi ve faturası ile birlikte; Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak, İdarenin bildireceği miktar ve terminlerde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar teslim edecektir. b) İdare tarafından telefonla sipariş verildikten sonra sipariş konusu mallar, en geç 2 (iki) saat içerisinde teslim edilecektir. Sipariş miktarının az veya çok olması, siparişin geç teslim edilmesine gerekçe gösterilemez. c) İdare yetkili personeli tarafından yapılan görsel muayene sonucu beğenilmeyen veya ambalajı bozuk olan ürünler Yüklenici tarafından, İdarenin kendisine yapacağı tebliği müteakip 1 (bir) saat içerisinde yenileriyle değiştirilecek ve bu malların kabul işlemi uygun mallar teslim edilinceye kadar yapılmayacaktır. d) Mallar, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İdarenin Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, teklifleri ile birlikte aşağıda sayılan belgeleri sunmak zorundadırlar.
1. Teklif edilen suyun adı belirtilerek, kaynakta ve çıkış noktasında üretici firmaya T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş olan KAYNAK SUYU İŞLETME RUHSATI.
2. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünden alınan, Suyun dezenfeksiyonunun, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"e ve T.C. Sağlık Bakanlığı normlarına uygun yapıldığına dair belge ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve/veya İSKİ'den (Feriköy) alınan SU RAPORU.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İsteklilerin teklif ettikleri mala veya mallara ilişkin olarak; ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren aşağıdaki belgeleri sunması zorunludur:
a) Üretici firmaya ait IBWA – International Bottled Water Association (Uluslararası Şişelenmiş İçme Suyu Birliği)'ne Üyelik Belgesi.
b) Üretici firmaya ait NSF (Bağımsız Denetleyici Kuruluş)'a Üyelik Belgesi.
c) Üretici firmaya ait TSE 266 Belgesi.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, polikarbon ambalaj ve kapakla ilgili olarak aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar:
a) Su kaplarının polikarbon ambalajlı 19 litrelik şişe olduğuna dair "Gıda Yönetmeliği"ne ve "T.C. Sağlık Bakanlığı" normlarına uygun olduğuna dair Belge.
b) Kapakların su ile etkileşmediğine ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair Uygunluk Belgesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR