İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

İçme suyu satın alınacaktır

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908884
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/614999
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1) Polikarbon Damacana İçme Suyu (19 lt) 10.000 adet, 2) Bardak Su (1 Kolide 60 adet, 180 ml Bardak Su) 20.000 Koli. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Eyüpsultan/ İSTANBUL İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ek Hizmet Binası B Lale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş

İÇME SUYU ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/614999

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESI FATIH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 33 34060 ALİBEYKÖY EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126000000 - 2126000099
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@agac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Polikarbon Damacana İçme Suyu (19 lt) 10.000 adet, 2) Bardak Su (1 Kolide 60 adet, 180 ml Bardak Su) 20.000 Koli.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Genel Müdürlük ve İdarenin İstanbul genelindeki tüm fidanlık ve şefliklere peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdare tarafından miktarları tespit edilen mallar, sözleşme süresince aylık periyotlar halinde idarenin belirlediği yerlere peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Eyüpsultan/ İSTANBUL İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ek Hizmet Binası B Lale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı) Sağlık Bakanlığı Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı.
İstekliler üretici ise firmalarına ait Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatını; üretici değil ise üretici firmayla yapılmış ''yetkili satıcılık sözleşmesi'' ile üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığı kaynak suyu işletme ruhsatını ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler,
a-) T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünden alınan, Suyun dezenfeksiyonunun, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"e ve T.C. Sağlık Bakanlığı normlarına uygun yapıldığına dair belge ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü ve/veya İSKİ'den alınan su raporu,
b-) TS 266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" başlıklı Türk standartlarına Uygunluk belgesini veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeyi sunacaklardır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin söz konusu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir,
c-) Su kaplarının polikarbon ambalajlı 19 litrelik şişe olduğuna dair "Gıda Yönetmeliği"ne ve "T.C. Sağlık Bakanlığı" normlarına uygun olduğuna dair belge.
d-) Kapakların su ile etkileşmediğine ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapıldığına dair Uygunluk Belgesi,
e-) Üretici firmanın, IBWA - International Bottled Water Association (Uluslararası Şişelenmiş İçme Suyu Birliği)'ne üye olduğuna dair belge,
teklifleri ile birlikte sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Eyüpsultan/ İSTANBUL İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR