EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İçme suyu arıtma tesisinde kullanılacak kimyasallar satın alınacaktır

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01089321
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/603632
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
-65 ton Mayi Klor ve ekipmanları -400 ton Demir (III) Klorür -2000 kg Anyonik-Noniyonik Polielektrolit -200 kg Katyonik Polielektrolit -200 ton Alüminyum Sülfat -3000 kg Potasyum Permanganat -15 ton Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat (PACS) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILACAK KİMYASALLARIN ALIMI
EDİRNE BELEDİYESİ


SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ


İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILACAK KİMYASALLARIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/603632

1-İdarenin
a) Adresi : BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ TEKKEKAPI CADDESİ 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842120913 - 2842139150
c) Elektronik Posta Adresi : sukanalmd@edirne.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : -65 ton Mayi Klor ve ekipmanları -400 ton Demir (III) Klorür -2000 kg Anyonik-Noniyonik Polielektrolit -200 kg Katyonik Polielektrolit -200 ton Alüminyum Sülfat -3000 kg Potasyum Permanganat -15 ton Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat (PACS)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisleri
c) Teslim tarihi : -Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işin süresi toplam 365 takvim günüdür. Teslimat İdarenin vereceği yazılı talimatlarla tesislerimizin istedikleri miktarda başlayacak olup, peyder pey yapılacaktır. Verilen her bir sipariş, sipariş tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. -Teslimat karşılığında irsaliye düzenlenecek olup, malzemeyi teslim alan idare personelinin adı soyadı ve teslim tarihi irsaliyeye yazılarak imzalanacaktır. Tesisler ihtiyaçlarını elektronik posta veya resmi yazı ile yükleniciye bildirerek söz konusu malları tesisin ihtiyacı kadar partiler halinde talep edecektir. - İhale konusu kimyasalların taşıma işlemi, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak taşınacak olup, araçlarda bulunan kişiler bu konu hakkında eğitimli olacak ve araçlarda gerekli teçhizat ve malzeme bulundurulacaktır. - Yüklenici, İdare depolarının doluluk oranlarını % 80- 90 tutacak şekilde sevkıyat hızını ayarlayacaktır. - Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
"Mayi Klor ve Gerekli Ekipmanları" kısmı için:
-Üretici firma, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen talep edilen ürüne ait Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne sahip olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği Yerli Malı Belgesi.
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğini ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Yetkili Kurum veya Kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, yukarıda belirtilen tevsik edici belge/ belgelerin bir ortak tarafından sunulması yeterlidir.
- Yetkili Satıcılık Belgesi; ilgili firmanın Yetkili Satıcılık Belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Mayi Klor TS EN 937 standardına uygun olmalıdır.
-Demir (III) Klorür TS EN 888, Sınıf 1 standartlarına uygun olmalıdır.
-Polielektrolit ve analizleri TS EN 1410 - TS EN 1407 standartlarına uygun olmalıdır.
-Alüminyum Sülfat TS EN 878 standartına uygun olacaktır.
-Potasyum Permanganat TS EN 12672 standarlarına uygun olacaktır.
-Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat TS EN 17034 standarlarına uygun olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR