ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu alım ilanı

ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116958
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/23527
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya PTT Başmüdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde                                          çalışan tüm personelin (taşeron firma personelleri dahil) 2020 Yılı (Şubat-Aralık dönemi) içme suyu ihtiyacının karşılanmasını teminen toplamda 15216 adet 19 litrelik damacana su alımı (125 adet su sebili alım süresince firma tarafından karşılanacaktır)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya  PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah.Güllük Cad.No:5 Kat:7 Toplantı Salonu Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

PTT A.Ş. Antalya PTT Başmüdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde Çalışan Tüm Personele (taşeron firma personelleri dahil) 2020 Yılı Şubat –Aralık Döneminde İçme Suyu Alımı.

İhale kayıt numarası :2020/23527

1- İdarenin
a) Adresi : Deniz Mah.Güllük Cad.No:5 Muratpaşa/ANTALYA
b) Telefon : (242) 244 0812
c)Belgegeçer : (242) 244 0194
ç) Elektronik Posta Adresi : antalya-satinalma@ptt.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği,türü ve miktarı : Antalya PTT Başmüdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde
çalışan tüm personelin (taşeron firma personelleri dahil) 2020 Yılı (Şubat-Aralık dönemi) içme suyu ihtiyacının karşılanmasını teminen toplamda 15216 adet 19 litrelik damacana su alımı (125 adet su sebili alım süresince firma tarafından karşılanacaktır)

b) Teslim Yerleri ve Tarihi : PTT İşyerleri hizmet binalarına günlük siparişler (belirtilen miktarın altında alım yapılabilir ve yüklenici bundan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz) mesai saatleri içerisinde karşılanacaktır.
Teknik Şartnamenin “Genel Esaslar” başlıklı 2. maddesine ve “Dağıtıma İlişkin Genel Hükümler” başlıklı maddesinde belirtilen hükümlere aykırı bir durum olması durumunda sözleşmenin binde ikisi oranında ceza kesilecektir.

c) Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mal ve Hizmet
Alımı Prosedürünün “İhaleli Alımlar” başlıklı 5.12 maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah.Güllük Cad.No:5 Kat:7 Toplantı Salonu Muratpaşa/ANTALYA

b) Tarihi ve Saati : 27.01.2020 günü saat : 14.00

c) İhale saatinden önce veya sözleşme imzalanıncaya kadar her aşamada tüm katılımcılara bildirilmek şartıyla ihalenin ertelenmesi, ihalenin iptal edilmesinde ve tekliflerin reddedilmesinde PTT serbest olup, isteklilerce PTT den herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
a.1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
a.2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
b.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif mektubu,
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı veya (a) ve (b) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

g) İhale konusu malın satış faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
g.1) Su analiz sertifikası olacaktır.
g.2) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Kanun Kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil Veya Gıda Üretim Sertifikası” olacaktır.
g.3) İhaleye katılacak olan istekliler, ürünün ISO 22000 Kalite Belgesi veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesi olacaktır.
g.4) Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan kaynak suyu üretim izin belgesi

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

5- İhale dokümanı : Antalya PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü İhale Bürosu Deniz Mah. Güllük Cad. No:5 Kat:6 No: 602 Muratpaşa/ANTALYA adresinde görülebilir ve vergi dahil 60,00-TL karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü İhale Bürosu Deniz Mah. Güllük Cad. No:5 Kat:6 No: 602 Muratpaşa/ANTALYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.
7- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11- Bu işin tamamı için teklif verilecektir.
12- Bu iş için avans verilmeyecektir.
13- İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR