DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İçecek satın alınacaktır

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963517
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR OLAY 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/118972
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalem İçecek Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İhtiyaç nezdindeki siparişler Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü mutfağına peyder pey teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SELEHATTİN EYYÜBİ MAH. BAYINDIRLIK CADDESİ YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:2 21100 . BAĞLAR/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇECEK ALIMI İHALESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İçecek Alımı İhalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/118972

1-İdarenin
a) Adresi : SELEHATTİN EYYÜBİ MAH. BAYINDIRLIK CADDESİ YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:2 21100 . BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 0(412)2415013-(Dahili 6284) - 0(412)2362220
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakirozk@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem İçecek Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhtiyaç nezdindeki siparişler Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü mutfağına peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü mutfağına sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SELEHATTİN EYYÜBİ MAH. BAYINDIRLIK CADDESİ YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:2 21100 . BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İhale Tarihi İtibariyle geçerliliği bulunan, Gıda Satışı ve Diğer Perakende Faliyetleri Gösteren işletmeler için Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ya da Müdürlüklerinden alınmış İşletme Kayıt Belgesi veya noter tasdikli sureti
- İsteklinin adına düzenlenmiş ihale konusu iş ile ilgili olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
-Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen yük taşıma izin belgesi ve ekinde taşıt belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman:
- İhale gününde teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla ürünlerden birer adet üzeri numaralı numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog veya fotoğrafları getirilecek, getirilen numuneler idare tarafından tutanağa bağlanacak, bu tutanak ve ürün fotoğrafları teklif zarfı içinde ibraz edilecektir. Bunların biri sunulmazsa isteklilerin teklifleri en uygun teklif olsa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-İsteklilerce sunulacak numune ve ya belgeler, ihalenin kendilerinde kalması durumunda bu ürünlerin aynısı ve ya idarenin uygun göreceği eş değer ürünleri vereceklerine dair taahhüt olarak kabul edilecektir.
-Numune ambalajlarının ve ya bunun yerine sunulacak belgelerin üzerinde ürünün özelliklerinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıkça belirtilmesi ve okunulabilir olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ya da Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Kuru Gıda ve içecek işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selahattin Eyyubi Mah. Bayındırlık Caddesi Yeni Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 21100 - Bağlar / DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR