K.K.K. KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BŞK.

İçecek maddesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767693
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/94079
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ŞEFTALİ NEKTARI 60.000 AD,2.KISIM:KAYISI NEKTARI 60.000 AD ,3.KISIM:VİŞNE NEKTARI 60.000 AD,4.KISIM:UHT İÇME SÜTÜ 50.000 AD (200 ML.LİK AMBLAJLARDA) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 1-10 GÜN İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / KAYSERİ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇECEK MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

1.KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

,

İÇECEK MADDESİ ALIMI (4 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/94079

1-İdarenin
a) Adresi : 1'inci Komando Tugay Komutanlığı 38310 Zincidere TALAS/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524242990 - 3524243082
c) Elektronik Posta Adresi : birkomdtugihkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ŞEFTALİ NEKTARI 60.000 AD,2.KISIM:KAYISI NEKTARI 60.000 AD ,3.KISIM:VİŞNE NEKTARI 60.000 AD,4.KISIM:UHT İÇME SÜTÜ 50.000 AD (200 ML.LİK AMBLAJLARDA) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 1-10 GÜN İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'inci Komando Tugay K.lığı Taşınır (Tük.) Mal Saymanlığı Depoları Gn. Adnan DOĞU kışlası / KAYSERİ
c) Teslim tarihi : Teslim etme, teslim alma şekil ve şartlarına ilişkin diğer hususlar ihale dokümanında açıklanmıştır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / KAYSERİ)
b) Tarihi ve saati : 10.04.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'inci Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / KAYSERİ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / KAYSERİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR