CEYHAN BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İç sargı, dış sargı ve sıvı yapıştırıcı alınacaktır

CEYHAN BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939418
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLERİ 05.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/39737
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2700 rulo iç sargı malzemesi, 160 rulo dış sargı malzemesi, 25 m3 sıvı yapıştırıcı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE SALONU CEYHAN/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇ SARGI, DIŞ SARGI VE SIVI YAPIŞTIRICI
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)


İç Sargı, Dış Sargı ve Sıvı Yapıştırıcı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/39737

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)
b) Adresi : BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 CEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3226392465 - 3226392480
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İç Sargı, Dış Sargı ve Sıvı Yapıştırıcı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2700 rulo iç sargı malzemesi, 160 rulo dış sargı malzemesi, 25 m3 sıvı yapıştırıcı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan/ADANA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde tüm malzemeler teslim edilmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarih


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.02.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE SALONU CEYHAN/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları, istekli, belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır. İsteklinin belirtilen sürede istenilen dokümanları sunmaması halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- İstekli, teknik şartnamede cevap verilmesi istenen maddeleri tek tek ve teknik şartname düzenine uygun olarak cevaplandıracak, verdiği cevaplarla, sunduğu teknik doküman ve kataloglar arasında bir çelişki olmayacaktır. Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve anlaşılır olacak; İstekliye bilgi vermek amacıyla yazılmış olanlar dışındaki, İstekli yükümlülüğünü ve teknik gereklilikleri tanımlayan maddeler, sadece "Tamam", "Anlaşıldı" gibi cevaplarla geçiştirilmeyecek, eğer bir maddeye verilen cevaba referans, çizim veya ayrıntı için bir doküman işaret edilecekse, dokümanın tam ismi ve bahsi geçen konunun sayfa numaraları madde sonunda verilecektir. Cevaplar, ihale dokümanları arasında yer alan Teknik Şartnameye Cevaplar Formuna işlenecektir.
3- İstekli, teklif ettiği sistemin teknik bilgilerini içeren orijinal katalog ve dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak verecektir. Teknik kataloglar üzerinde, sonradan elle veya başka bir şekilde yapılan düzeltmeler kabul edilmeyecek, böyle bir durum tespit edildiği takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teknik kataloglar ve dokümanlar elektronik ortamda da (CD, DVD v.b. ortamında) sağlanacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR