KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç ortam kablosuz ağ cihazı ve kenar anahtar tip 1 alınacaktır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/310540
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 adet İç ortam kablosuz ağ cihazı, 8 adet kenar anahtar tip1 (24 port) ve 6 adet kenar anahtar tip2 (48 port) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKES
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

24 ADET İÇ ORTAM KABLOSUZ AĞ CİHAZI, 8 ADET KENAR ANAHTAR TİP 1 (24 PORT) VE 6 ADET KENAR ANAHTAR TİP 2 (48 PORT) ALIMI İŞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

24 ADET İÇ ORTAM KABLOSUZ AĞ CİHAZI, 8 ADET KENAR ANAHTAR TİP 1 (24 PORT) ve 6 ADET KENAR ANAHTAR TİP 2 (48 PORT) alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/310540
1-İdarenin
a) Adresi : KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKESI 41380 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 04-05 - 0262 303 11 13
c) Elektronik Posta Adresi : imid@kocaeli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 adet İç ortam kablosuz ağ cihazı, 8 adet kenar anahtar tip1 (24 port) ve 6 adet kenar anahtar tip2 (48 port) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kocaeli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi İzmit/Kocaeli
c) Teslim tarihi : Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen/istenilen, ürünlerin/malzemelerin tamamı işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde idarenin belirlediği yere/adrese teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 11.07.2019 - 10:00

. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmesi yeterli kabul edilir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü sürücüler, dokümanlar ve buna benzer çeşitli yazılımlar firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
-Firma, şartnamede yazılan tüm maddelere ayrıntılı olarak cevap vermelidir.
-Teklif edilen her kısım ve içeriği için ayrıntılı marka, model ve adet bilgisini içeren liste verilmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hüküm bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer ikincil mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR