BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet vasıtası ve iş makinelerinde kullanılmak lastik alınacaktır

BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/386985
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kalem Çeşitli Ebatlarda Muhtelif Lastik Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu - Bigadiç/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞLARINDA KAYITLI HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİGADİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Demirbaşlarında Kayıtlı Hizmet Vasıtaları ve İş Makinalarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ebatlarda Lastik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/386985

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİGADİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çavus Mah. Hürriyet Cad. 1 10440 - BİGADİÇ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2666141029 - 2666143567
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Demirbaşlarında Kayıtlı Hizmet Vasıtaları ve İş Makinalarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ebatlarda Lastik Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Çeşitli Ebatlarda Muhtelif Lastik
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Lastikler; İhale dökümanları içerisinde yer alan"Lastik Teslim Yerleri" dosyasında (İşletme Müdürlüğü, Cins, Ebat, Miktar) belirtildiği gibi, yüklenici firma tarafından ilgili adreslerine teslimine kadar doğacak bütün taşıma, yükleme, boşaltma, depolama ve istif yüklenici firma tarafından yapılacak olup, tüm masrafları teklif bedeline dahildir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (15) On beş gün içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Lastikler TSE 11374 ve TSE 11375 güncel ürün belgeli olacaktır. TSE Standart belgelerinin bilgileri yeterlilik belge kontrol tutanağına işlenecek, belgelerin aslını ve/veya ilgili kurumun internet sitesinden temin edilen çıktısı en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla istendiğinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Temin edilecek lastiklerin tamamının öncelikle isteklinin ürün tesliminde geçerliliği devam eden yetkili satıcılığı ile örtüşmesi gerekmektedir. Lastiklerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla marka ve modelini gösterir teknik bilgilerini de içeren katalog ve/veya ayrıntılı resimlerin en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla talep edildiğinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teklif edilecek lastikler katalogda işaretlenecektir)
İsteklilerin bu e-ihalede dolduracakları yeterlilik belge kontrol tutanağının 7.5.6. maddesinde aşağıdaki örneğe uygun olarak bilgilerin yazılması gerekmektedir.
Örnek;
- 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9. kalemler; "A Markası" olup, ilgili markanın ürün katalogta 3. sayfada işaretlenmiştir.
- 6, 8, 10 ve 12. kalemler; "B Markası" olup, ilgili markanın ürün kataloğunda 2. sayfada işaretlenmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR