54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik dayanıklı mal ve malzeme alınacaktır

54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/84337
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ, 36 KALEM KAZAN MALZEMESİ, 2 KALEM MUTFAK DONATI, TOPLAM 58 KALEM MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/84337

1-İdarenin
a) Adresi : 54'NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842140494 - 2842145929
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyon54@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ, 36 KALEM KAZAN MALZEMESİ, 2 KALEM MUTFAK DONATI, TOPLAM 58 KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI L.Y.M AMİRLİĞİ 105 ANA VE TÜKETİM MALZEME MAL SAYMANLIĞI KESTANELİK/EDİRNE
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 3 GÜN SONUNDA İŞ BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAYACAKTIR. İŞ SÜRESİ 20 (YİRMİ) GÜN OLUP, SÖZ KONUSU SÜRE İÇİNDE İÇİNDE MALZEME TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 28.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALINACAK MALZEMELERDE TSE VEYA ISO VEYA CE VEYA BENZERİ STANDARTLARDAN BİRİNE UYGUN OLMA ŞARTI ARANACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEDE MALZEMELER İÇİN İSTENEN STANDARTLARLA İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALARA YER VERİLMİŞTİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Malzemeler, birim ambalaj ve taşıma ambalaj olmak üzere, cinslerine ve fiziki özelliklerine (boyut, ağırlık ve hacmine), nakliyesine uygun, ambalajlar içerisinde dış etkenlerden (rutubet, toz, su, ışık), darebelerden ve korozyondan etkilenmeyecek şekilde ambalajlanış olarak teslim edilecektir.
2. Malzenin birim ambalajı/ taşıma ambalajı üzerindeki etiketlerde; en az parça ismi, imalatçı firma ismi, stok veya parça numarası (varsa), yılı yazılı olacaktır.
3. Etiketlemede yer alan bilgiler okunaklı olacak ve silinmeyecek şekilde matbaa harfleriyle basılmış olacaktır.
4. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlarına dikkat edilecek Teknik Şartnameye uygun açıklamalar aranacaktır.
5.TEKNİK ŞARTNAMEDE ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE, MALZEME ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAYICI BROŞÜR, TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN BELGE, GARANTİ BELGESİ, BASINÇ TEST RAPORU, VEYA İMALATÇI TEST RAPORLARI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Malzemelerin alımı sonrası personel hataları dışında malın nevinden özelliğinden ve imalatından kaynaklanan arızalar nedeniyle oluşacak her türlü arıza hatalı üretim konularında vb. kusurlar nedeniyle değişimi ve Garantiye alınması konusunda yükleniciden TÜM MALZEMELERİ KAPSAYACAK ''2 YIL'' SÜRELİ '' GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ'' İSTENECEKTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR