ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet araçları için akaryakıt alınacaktır

ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873156
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGEMEN 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/491064
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18.000 (onsekizbin) litre motorin (Euro Diesel) ve 2.000 (ikibin) litre benzin (kurşunsuz-95 oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 Seyhan /ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE BAĞLI MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİMİZİN HİZMET İŞLERİNDE KULLANILAN HİZMET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI (2019 YILI İÇİN) – MAL ALIMI KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 2000 LİTRE MOTORİN (EURODİZEL) 18000 LİTRE
SGK ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ


İl Müdürlüğümüz ile Bağlı Merkez Müdürlüklerimizin Hizmet İşlerinde Kullanılan Hizmet Araçları İçin Akaryakıt Alımı (2019 yılı için) – Mal Alımı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2000 Litre Motorin (Eurodizel) 18000 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/491064

1-İdarenin
a) Adresi : DÖŞEME MAHALLESI ERDAL ACET CADDESI NO:20 01330 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223634640 - 3223634864
c) Elektronik Posta Adresi : adanasgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18.000 (onsekizbin) litre motorin (Euro Diesel) ve 2.000 (ikibin) litre benzin (kurşunsuz-95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kuruma ait ATC monte edilen araçlara, akaryakıt ihtiyaçlarını "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip petrol istasyonlarında bulunan pompalardan teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Kuruma ait araçlara ihtiyaç duyuldukça yüklenici tarafından akaryakıt ikmali yapılacaktır. Yüklenici sözleşme süresi ile bağlı kalmak kaydı ile, ATOS sistemine dahil olan ve ATC cihazı takılan idareye ait araçlara akaryakıt ikmali yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 Seyhan /ADANA
b) Tarihi ve saati : 25.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 K:3 Seyhan /ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Döşeme Mh. Erdal Acet Cd. No:20 Seyhan /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR