MUDANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Hırdavat ve elektrik malzemeleri ile bilgisayar yedek parçaları satın alınacaktır

MUDANYA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038933
Şehir : Bursa / Mudanya
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 11.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/379576
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
93 KALEM GENEL HIRDAVAT MALZEMELERİ, ELEKTRİK ve BİLGİSAYAR YEDEK PARÇALARI MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydınpınar Mevkii Sarı Cd No:1/2 Mudanya BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZEMELERİ İLE BİLGİSAYAR YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
MUDANYA DEVLET HASTANESİ

93 KALEM GENEL HIRDAVAT MALZEMELERİ, ELEKTRİK ve BİLGİSAYAR YEDEK PARÇALARI MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/379576

1-İdarenin
a) Adresi : AYDINPINAR MEVKİİ SARI CAD 16940 MUDANYA/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242801737 - 2242801695
c) Elektronik Posta Adresi : wwwbursadhs7@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 93 KALEM GENEL HIRDAVAT MALZEMELERİ, ELEKTRİK ve BİLGİSAYAR YEDEK PARÇALARI MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MUDANYA DEVLET HASTANESİ MAL KABUL TÜKETİM ve TAŞINIR KAYIT DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 5 (beş) gün içerisinde peyderpey yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri içinde, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Dayanıklı Taşınır Deposu ve Dayanıklı Tüketim Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydınpınar Mevkii Sarı Cd No:1/2 Mudanya BURSA
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 1, 11,13,15, 26 ve 72. sıra nolu kalemler için katalog sunmak zorunludurlar.
İstekliler 2,3,4,5,6,7,8,9,14,18,19,20,21,22,23,35 sıra nolu kalemler için numune getirmek zorundadırlar.
İhale komisyon üyeleri ihale sonrasında katologtaki bilgileri yeterli görmediği ürünlerden numune talebinde bulunabileceklerdir. Numune istenen kalemler için numune; katolog istenen kalemler için katolog verilmesi zorunludur.
- Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası yazılarak teslim edilecektir. Katalogların üzerinde de teklif edilen ürün numarası da belirtilecektir.
- İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri ücretsiz olarak tutanakla birlikte ihaleden önce idareye teslim edeceklerdir.
- Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mudanya Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1-Birim fiyat Teklif Cetvelinde kuruş hanesi 4 (dört) rakama kadar yazılabilecektir. Ancak toplam tutar virgülden sonra iki hane olarak yazılacaktır. 2-Firmalar sözleşme aşamasında kendilerinde kalan kısım/kısımlara ait bilgileri:Huap Teklif Hazırlama Programında CD olarak (xml dosyası) hazırlayıp sözleşme evrakları ile birlikte teslim edeceklerdir,bunu getirmeyen firma ile kesinlikle sözleşme imzalanmayacaktır. 3-İstekliler firmalarına İlişkin "Güncel" ortaklık yapısını ve ortakların T.C. Kimlik No'larını ve teklifi imzalayan kişinin T. C. Kimlik No'larını gösteren bir belge hazırlayarak teklif dosyasında sunacaklardır. 4- Yerli Malı teklif verecek firma/firmalar; http://www.ihale.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html linkinde bulunan "Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde" yer alan kısımlar/gruplar için teklif sunuyor ise bu kısımların/grupların ihaledeki sıra numarasını gösterir belgeyi de ihale dosyasında sunacaklardır.Yerli mali olarak teklif sunuyor ise, kalem bazında yerli malıdır beyanını ayrı ayrı sunacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR