ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Hırdavat ve el aletleri malzemesi satın alınacaktır

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043293
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 28.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SUNGURLU''NUN SESİ 28.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/409443
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71 Kalem Hırdavat ve El Aletleri Malzemesi Alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU


71 Kalem Hırdavat ve El Aletleri Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2019/409443
1-İdarenin
a) Adresi :Akkent Mh.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası :0 364 254 97 80 Faks:0 364 254 97 92
c) Elektronik posta adresi :corumkcvz@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :71 Kalem Hırdavat ve El Aletleri Malzemesi Alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri :Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
c) Teslim Tarihi :Sözleşme İmzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde malzemenin tamamı 05/10/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :18/09/2019 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre,tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dökümanı,idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13-Diğer Hususlar:İhale,Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR