TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Hırdavat sarf malzeme alım işi ihale edilecektir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00486322
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 18.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/486551
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Deney laboratuvarlarında kullanılmak üzere 582 kalem hırdavat sarf malzemesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TSE Kalite Kampüsü İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

582 Kalem Hırdavat Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/486551

1-İdarenin

a) Adresi

:

Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Caddesi 112 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124166514 - 3124166436

c) Elektronik Posta Adresi

:

sozvanligil@tse.org.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Deney laboratuvarlarında kullanılmak üzere 582 kalem hırdavat sarf malzemesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kayseri Laboratuvar Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 4 Melikgazi-KAYSERİ TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ Aydınlı Mah. Gülennur Sok. No: 7 Çamlıbelde Villaları Yanı Aydınlı Tuzla-İSTANBUL 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi Ostim Stadyumu Arkası Ostim-Yenimahalle ANKARA 8780/1 Sokak No:5 Küçük Çiğli Mh Çiğli-İZMİR Organize San Bölgesi 1.Kısım Sakarya Cd. No:5 Merkez-MANİSA Fatih Sanayi Sitesi Üzeri Ahi Evran Cad. Turgutlu-MANİSA Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar ANKARA Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No:6 Nilüfer / BURSA Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde No:9 Merkez-ÇORUM

c) Teslim tarihi

:

Teslimat sürelerine ilişkin bilgiler teknik şartnamede yer almaktadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TSE Kalite Kampüsü İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnamede yer alan her bir maddeye verilecek cevapları gösteren belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TSE Kalite Kampüsü İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TSE Kalite Kampüsü İdari İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR