ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hırdavat malzemesi satın alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979697
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TİCARİ HAYAT 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/173604
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Servis İhtiyacı 61 Kalem Hırdavat Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKNİK SERVİS İHTİYACI 61 KALEM HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Teknik Servis İhtiyacı 61 Kalem Hırdavat Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/173604

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Servis İhtiyacı 61 Kalem Hırdavat Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastane Teknik Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu ürünleri tek partide sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No: 3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 19.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstenilmesi halinde istekliler, numuneleri teknik servis birimine teslim edilecektir. Numune teslimat şartları ayrıca isteklilere ayrıca sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir. Teklif mektubu eki cetvelinde teklif verdikleri ürünlerin markalarını mutlaka yazacaklar.
-İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Duvar Fayansı 20x25 cm. metrekare 100
2 Yer Fayansı 40x40 cm metrekare 70
3 Alüminyum Asma Tavan 30x30 cm metrekare 50
4 Duvar Fayansı 20x30 cm metrekare 50
5 Alçı Levha R-12,5 Beyaz adet 200
6 Duvar C Profil 75’lik 3 mt. adet 250
7 Duvar U Profil 75’lik 3 mt. adet 250
8 Yarımat Su Bazlı Boya 15 Lt. adet 100
9 Tavan Plastik Boya Beyaz 20 Kg. adet 50
10 Fayans Yapıştırıcı 25 Kg. adet 100
11 Derz Dolgu Silikonlu 20 Kg. adet 30
12 Yağlı Boya 3 Kg. adet 30
13 Profil 40 cm x 40 cm x 2 mm adet 100
14 Profil 30 cm x 30 cm x 2 mm adet 100
15 Siyah Çimento 50 Kg. torba 50
16 Saten Alçı 30 Kg. torba 70
17 Sıva Alçı 35 Kg. torba 110
18 Polimer Levha (Kırılmaz cam) 1000x2000x4 mm. plaka 30
19 Yol Çizgi Boyası 15 Lt. adet 10
20 XPS Levha (Ekstrüde Polistren Köpük) metrekare 100
21 Mermer Eşik 90 x 10 x 2 cm. adet 20
22 Ahşap Süpürgelik 280 x 11 x 8 cm. metre 280
23 Silikon Kartuş 310 ml. adet 100
24 Grenli Boya 25 Kg. (Dış cephe boyası) adet 100
25 Ayna 40 x 50 cm. adet 100
26 Rulo (Duvar) 25'lik adet 80
27 Rulo (Tavan) 25'lik adet 50
28 Parmak Rulo 10'luk adet 100
29 Kestirme Fırçası 4'lük adet 80
30 Saydam Yüzey Astarı (25 kg) adet 20
31 Taş Yünü Asma Tavan 60x60x1,20 cm metrekare 140
32 Zımpara 60'lık metre 20
33 Koruma Bandı (Kağıt Bant) adet 100
34 Naylon Branda (Kalın) (50 m²) adet 70
35 Kıvırcık Kaydırmaz Paspas (100 cm'lik) metre 120
36 Yağlı Boya Fırçası 4'lük adet 50
37 Çelik Metre (Mıknatıslı) 5 m'lik adet 20
38 Alçı Levha Vidası 3,5/35 adet 5.000
39 İş Eldiveni adet 50
40 Dübel 8'lik adet 5.000
41 Vida 5/8'lik adet 5.000
42 Tiner 1 Lt. adet 30
43 Çelik Mala adet 5
44 Ispatula 18'lik adet 10
45 Alçı Malası 35'lik adet 10
46 Alçı Küreği 18'lik adet 10
47 Zımpara Malası adet 10
48 Çelik Kürek (Saplı) adet 5
49 Çelik Kazma (Saplı) adet 3
50 Vida 5/70 adet 5.000
51 Akıllı Vida 16 mm'lik adet 1.000
52 Akıllı Vida 3,5'luk adet 1.000
53 Pul adet 1.500
54 Makaralı Kilit 35'lik adet 30
55 Makaralı Kilit 40'lık adet 30
56 Hafif Oluklu Çatı Kaplama Levhası plaka 35
57 Zincir Demir metre 100
58 Kimyasal Dübel adet 20
59 Profil Kare 30x40x2 mm adet 100
60 Profil Kare 60x40x2 mm adet 20
61 Alüminyum Kapı Menteşesi adet 100

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR