BAFRA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Hırdavat malzemesi satın alınacaktır

BAFRA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924656
Şehir : Samsun / Bafra
Yayınlandığı Gazeteler

ALTINOVA 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/1183
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KISIM HIRDAVAT MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İshaklı Mah. Bayrak Sok. No:14 Bafra/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BAFRA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


4 KISIM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/1183
1-İdarenin
a) Adresi : ISHAKLI MAHALLESI BAYRAK SOKAK NO:14 55400 BAFRA/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3625434654 - 3625435567
c) Elektronik Posta Adresi : samsundhs3@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM HIRDAVAT MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BAFRA DEVLET HASTANESİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : TESLİMATLAR İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2019 TARİHİNE KADAR 4 (DÖRT) PARTİ OLACAK ŞEKİLDE ( İDARE UYGUN GÖRMESİ HALİNDE SİPARİŞ SAYISINI DÜŞÜREBİLİR ) Bafra Devlet Hastanesi Deposu'NA TESLİM EDİLECEKTİR. FATURALAR SİPARİŞ MİKTARI KESİLECEKTİR. Siparişler Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğundan siparişler bu yolla tebliğ edilecektir. Ancak gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanacağından bu firmalara faks yoluylada tebliğ edilecek olup, teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından mal teslimi yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İshaklı Mah. Bayrak Sok. No:14 Bafra/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 25.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak, teknik şartnamede ürün açıklamalarında belirtilen numune istenen kalemlere ait numune verecektir. Numuneler orjinal ambalajında ve kapalı bir kutu veya koli içerisinde teslim edeceklerdir. Kutu veya koli üzerinde numune isimlerinin ve ihale sıra numaralarının yazılı olduğu liste bulunacak ve her numunenin üzerinde ihale sıra numarası yazılı olacaktır. Numuneler; teklif dosyası tesliminden önce tutanak karşılığı idareye teslim edilecektir. Ayrıca numunelerin iadesi istenilmeyecek ve ihale komisyonunca 1 adet numune ile değerlendirme yapılamaması durumunda tekrar numune istenebilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAFRA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bafra Devlet Hastanesi İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR