KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hırdavat malzemeleri satın alınacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188104
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 14.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/350216
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif tür ve miktarda 62 kısım hırdavat malzemesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSU Genel Müdürlüğü A Blok A202 numaralı oda İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Hırdavat Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/350216

1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hırdavat Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tür ve miktarda 62 kısım hırdavat malzemesi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhale konusu malzemeler İSU Genel Müdürlüğü Solaklar Merkez Ambarı'na teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Motopompların teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü olacak olacaktır. Diğer ihale konusu malzemeler 90 takvim günü içerisinde idarenin belirleyeceği teslimat programına göre teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A202 numaralı oda İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
istekliler aşağıda belirtilen standart belgeleri e-teklifleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve asıl belgeler istenmesi durumunda süresinde idareye belge asıllarını sunacaklardır;
-METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ kısmına teklif veren istekliler TS EN 1171/23.1.2007 standardına uygunluk belgesi;
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhalenin aşağıda belirtilen kısımlarına teklif veren istekliler aşağıda belirtilen belgeleri e-teklifleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve asıl belgeler istenmesi durumunda süresinde idareye belge asıllarını sunacaklardır;
METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA
- Ürünlere ait kataloglar
-Vana dökümleri için dökümhanenin “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yaptığına dair belge
-Her bir ürün grubu (Ürün grubu; her çap ve basınç sınıfı için birer adet ürün gruplarını oluşturacaktır.) için imalatçı Malzeme (Kimyasal) Test Belgesi’ni
-Sipariş listesinde belirtilen her bir vananın ağırlığı belirtilen dökümanlar
-Ürün üzerinde kullanılan kauçuk malzemelerin tamamı ve kullanılan boya 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS İçme Suyu Onayına sahip olacaktır. Ve Sahip olduğuna dair belgeler
-Vanaların Boya kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-Vanaların her çap ve basınç sınıfında birer adet vana için torkmetre ile test edilerek, test değerleri
-Vanalara TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılacaktır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında, sürgü testi ise çalışma basıncının 1.1 katında yapılıp raporlanacak
-Boyama sonrası Her bir kalemden bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-İstekliler teklif ettiği sürgülü vanalara ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta sürgülü vanaların kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporlanacak.
KELEBEK VANA
-Her bir ürün grubu (Ürün grubu; her çap ve basınç sınıfı için birer adet ürün gruplarını oluşturacaktır.) için imalatçı Malzeme (Kimyasal) Test Belgesi’ni
-Boyanın kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Boyama sonrası Her bir kalemden bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-Ürün üzerinde kullanılan kauçuk malzemelerin tamamı ve kullanılan boya, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS İçme Suyu Onayına veya eşdeğerine sahip olacaktır. Yüklenici tekliflerinde yetkili ve bağımsız Uluslararası bir sağlık kuruluşundan alınmış imalatçının iç kaplamalarının sağlığa zararlı olmadığına dair ilgili belge
-Dolgu kaynağı robot ile yapılacaktır. Yapılan kaynağın standartlara ve kaynak talimatına uygun yapıldığını gösteren akredite bir kuruluştan alınmış “kaynak yöntem onay raporu-WPQR”. Tüm kaynak işlemleri “seviye 1” sertifikalı kaynak operatörleri tarafından yapılmalı ve “seviye 2” serifikalı uzman tarafından penetrant muayeneye tabi tutulmalıdır. Sertifika ve muayene raporları
-Talep listesinde belirtilen her bir vananın ağırlığı belirtilecek Bu ağırlıklar tolerans içinde eşit olacaktır.
-İstekliler teklif ettiği Kelebek Vana’ya ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) kelebek vanaya ait kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporları
POMPA KONTROL VANASI
-Kontrol vanalarına ait boya ve sızdırmazlık elemanları için Wras sertifikaları
-Sipariş listesinde belirtilen her bir kontrol vananın ağırlığı belirtilecek
-Boyanın kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-Boyama sonrası Her bir kalemden bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-Her bir ürün grubu (Ürün grubu; her çap ve basınç sınıfı için birer adet ürün gruplarını oluşturacaktır.) için imalatçı Malzeme (Kimyasal) Test Belgesi
-Kontrol vanalarının test edildiği test standının bilgileri(Test standı nerede, test standını oluşturan ekipmanlar.)
-Test standında kullanılan debimetre ve dijital manometrelere ait son kalibrasyon zamanını gösterir, bağımsız bir kuruluş tarafından alınmış olan belge ( Debimetre ve dijital manometrelerin kalibrasyonu en fazla 6 ay içerisinde yaptırılmış olacaktır.)
-Kv değerlerine ait test sonuçları
-Vanalara TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılacaktır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında yapılıp raporlanacak
-İstekli firmalar, teklif ettikleri kontrol vanalarına ait, teknik şartname maddelerini tevsik eden broşür, proje, vs. belgeler
-Yüklenici teklif ettiği ürüne ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) kelebek vanaya ait kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporları
ÇEKVALFLER
-Epoksi kaplama min. 250 mikron kalınlığında olacaktır. Boyanın kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Boyama sonrası Her bir kalemden bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-Çekvalflerin dökümleri “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yapan dökümhanelere yaptırılacaktır. Döküm ergitmesi elektrikli indüksiyon ocağında yapılacaktır. Dökümhanenin “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yaptığına dair belge
-Vanalara TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılacaktır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında yapılıp raporlanacak
-Sipariş listesinde belirtilen her bir ürünün ağırlığı belirtilecek. Bu ağırlıklar tolerans içinde eşit olacaktır.
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-İstekliler teklif ettiği ürüne ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) ürünea ait kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporlanacak
DİP KLAPESİ
-Boyanın kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Dip klepesine ait boya ve sızdırmazlık elemanları için Wras sertifikaları
-Boyanın yapışma testi ISO 2409 Boyalar ve Cilalar-Boya yapışma testi “Paints and varnishesCross-cut test” standardına göre yapışma test sonuçları
-Dip klapesinin dökümleri “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yapan dökümhanelere yaptırılacaktır. Döküm ergitmesi elektrikli indüksiyon ocağında yapılacaktır. Dökümhanenin “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yaptığına dair belgeler
-Yüklenici teklif ettiği ürüne ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) kelebek vanaya ait kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporlanacak
-TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılmalıdır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında, klape sızdırmazlık testi ise çalışma basıncının 1.1 katında yapılıp raporlanacaktır
-Sipariş listesinde belirtilen her bir ürünün ağırlığı belirtilecek. Bu ağırlıklar tolerans içinde eşit olacaktır.
VANTUZ VANA (DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ)
-Döküm ergitmesi elektrikli indüksiyon ocağında yapılacaktır. Dökümhanenin “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yaptığına dair belgeler
-Boyanın kalınlığı ultrasonik boya kalınlığı ölçüm cihazı ile ölçülüp raporlanacak
-Boyama sonrası Her bir kalemden bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılmalıdır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında yapılıp raporlanacak
-Her bir ürün grubu (Ürün grubu; her çap ve basınç sınıfı için birer adet ürün gruplarını oluşturacaktır.) için imalatçı Malzeme (Kimyasal) Test Belgesi
-Talep listesinde belirtilen her bir vantuzun ağırlığını belirtilerek dökümanları. Bu ağırlıklar tolerans içinde eşit olacaktır
-Çekvalflere ait boya ve sızdırmazlık elemanları için Wras sertifikaları
-Yüklenici teklif ettiği vantuza ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) vantuzun kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporlanacak
-Demontaj parçaların dökümleri “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yapan dökümhanelere yaptırılacaktır. Döküm ergitmesi elektrikli indüksiyon ocağında yapılacaktır. Dökümhanenin “Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine” uygun döküm yaptığına dair belge
-Her bir ürün grubu (Ürün grubu; her çap ve basınç sınıfı için birer adet ürün gruplarını oluşturacaktır.) için imalatçı Malzeme (Kimyasal) Test Belgesi’ni
-TS EN 12266-1 standardına uygun olarak hidrolik testler yapılmalıdır. Gövde dayanım testleri çalışma basıncının 1.5 katında yapılıp raporlanacaktır
-Talep listesinde belirtilen her bir demontaj parçasının ağırlığını belirtilecek. Bu ağırlıklar tolerans içinde eşit olacaktır.
-Ürün üzerinde kullanılan kauçuk malzemelerin tamamı ve boyası, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS İçme Suyu Onayına sahip olacaktır. Ürün imalatında kullanılacak kauçuk malzeme ve boya içme suyunda kullanıma uygun, toksikolojik özellik içermeyecek, bakteri oluşumuna yol açmayacak, şebekeye koku veya tat salgılamayacak, suda bulanıklık oluşturmayacaktır. Firma bu durumu teklifleri ile birlikte belgelendirmelidir. Demontaj parçasında kullanılacak olan kauçuk malzemelere ait WRAS İçme Suyu Onayına ait belge
-Boyanın TS EN ISO 2409 veya ISO 2409 standardına göre Yapışma Test sonuçları
-Boyama sonrası her bir kalem için bir adet boyanmış yüzeyde EN ISO 2409 Standardına uygun olarak Çentik Testi yapılıp raporlanacak
-Yüklenici teklif ettiği demontaj parçasına ait, ilgili üreticinin bu zamana kadar üretmiş olduğu herhangi bir çapta (İdare’nin talep listesindeki çap ve basınç sınıfından herhangi biri seçilecektir.) demontajın kimyasal analizlerini, sertlik testi ve çekme (kopma) testi yaptıracak ve raporlarını İhale Komisyonu’na verilecektir.
İstekliler Teknik Şartname ekinde bulunan teklif ettikleri ürünler marka model listesini
İstekliler idare tarafından onaylanmış numune görüldü belgesini5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR