KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ

Hırdavat, fotoselli kapı, yangın söndürme tüpü ve anons sistemi alımı

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/229360
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70 KALEM HIRDAVAT, FOTOSELLİ KAPI, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE ANONS SİSTEMİ ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SULTAN SELİM MAHALLESİ ŞAHİNLER CAD. NO:23 KAĞITHANE/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

70 KALEM HIRDAVAT, FOTOSELLİ KAPI, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE ANONS SİSTEMİ ALIMI İHALESİ
DEVLET HASTANESİ -KAĞITHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


70 KALEM HIRDAVAT, FOTOSELLİ KAPI, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE ANONS SİSTEMİ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/229360

1-İdarenin
a) Adresi : SANAYI MAH. SAHINLER SOK 23 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122802222 - 2122800034
c) Elektronik Posta Adresi : kagithanedh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 KALEM HIRDAVAT, FOTOSELLİ KAPI, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE ANONS SİSTEMİ ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane Devlet Hastanesi / Demirbaş ve Tüketim Eşya Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 31.12.2019 tarihinde iş bitirilecektir. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 8 (sekiz) ay içerisinde idarenin siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey (en fazla 7) veya tek seferde teslim edecektir. çekilecek sipariş en az Sipariş faks, posta ve e-mail yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren siparişte istenilen ürün/ürünler en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve hafta içi mesai saatleri (08.30-16.00) arasında teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren mal teslim süresi en geç 15/12/2019 tarihine kadar yapılmalıdır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SULTAN SELİM MAHALLESİ ŞAHİNLER CAD. NO:23 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalemlere ait teknik şartnameye uygunluk yazısı teklif dosyasına bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR