BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Hemodiyaliz su sistemi alınacaktır

BOLVADİN DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155060
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET DİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN SU SİSTEMİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERKMEN MAH. ŞEHİTLER CAD. NO:153 BOLVADİN AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEMODİYALİZ SU SİSTEMİ ALIMI
DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ


HEMODİYALİZ SU SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/155060
1-İdarenin
a) Adresi : ERKMEN MAH. ŞEHİTLER CAD. 153 03300 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2726129205 - 2726128482
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkarahisardhs3@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET DİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN SU SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır. Cihaz en geç 21 gün içinde çalışır durumu getirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERKMEN MAH. ŞEHİTLER CAD. NO:153 BOLVADİN AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN; T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VE TEKLİF EDİLEN CİHAZIN VEYA CİHAZLARIN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINDA ( TİTUBB) SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE TEKLİF İLE BİRLİKTE VERECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
1. İhaleye katılan firmalar bayi ise distribütörden almış olduğu yetki belgesini ve distribütörün üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini; Distribütör ise üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazın çalışmasını ve kullanımını anlatan, sarf malzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren, üretici tarafından hazırlanmış Türkçe orijinal kullanma kılavuzu verilecektir.
Yüklenici firmanın ÜTS/TİTUBB kaydı olmalı ve teklif ettiği cihazın ürünün sağlık bakanlığı ÜTS kaydı olmalıdır.
Yüklenici firma üretici değilse teklif ettiği ürünle ilgili yetkili satıcı olduğunu gösteren belgesi olmalıdır.
Yüklenici firmanın üretici firmadan aldığı yetkili satıcı belgesi olmalıdır.
Üretici firmanın diyaliz su sistemleri üzerine almış olduğu TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesiolmalıdır.
Üretici firmanın ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 belgeleri olmalıdır.
Üretici firmanın Yerli Malı Belgesi ve Serbest Satış Sertifikası olmalıdır.
Yüklenici firma sağlık bakanlığı il sağlık müdürlüklerinin yetkilendirdiği Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’ne sahip olmalıdır.
Yüklenici firma Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik” belgesine sahip olmalıdır.
İhaleye katılacak firmaların yukarıda yazılan belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır, sunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmalar yukarıda yazılı şartnamenin maddelerine uyduğuna dair şartnameye cevap verecektir. Şartnameye cevap vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Üretici firmanın ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 belgeleri olmalıdır.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler ve teklif ettikleri ürün / ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar / ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır. Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belge Komisyona verilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye uygunluk belgesi verilmeli,bunlar mal/cihazın broşüründe gösterilmeli,cevaplandırmalar açıklayıcı ve katolog ihale dokümanıyla birlikte sunulacaktır. İstekli,teklifi ile birlikte teknik özelliklerin görülebileceği tüm orjinal gerekli teknik dokümanları Türkçe ve yabancı dil olarak verecektir.Ayrıca Teknik hizmet verecek firmanın,TSE veya SB satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. HALİL İBRAHİM ÖZSOY BOLVADİN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR