KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hazır beton, buhar kürlü prefabrik parke, beton bordür, prefabrik beton boru ve betonarme kutu menfez satın alınacaktır

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129121
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

KAŞ AYDIN HABER 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/52177
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.600,00 ADET PREFABRİK BETON BORU VE 25,00 ADET BETONARME KUTU MENFEZ - 1.700,00 M3 HAZIR BETON - 20.000 ,00 M2 KİLİTLİ PARKE - 1.000,00 MT 75 X 30 X 15 - 70X20X15 CM BETON BORDÜR -25.241,40 KG MUHTELİF EBATTA PROFİL İLE 2.616,00 KG SAÇ LEVHA Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK BULVARI NO: 18 KAŞ / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAZIR BETON -BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK PARKE - BETON BORDÜR - PREFABRİK BETON BORU VE BETONARME KUTU MENFEZ - PROFİL SATIN ALINACAKTIR
KAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C20/25 DAYANIMA SAHİP HAZIR BETON -BUHAR KÜRLÜ PREFABRİK 8 CM KİLİTİ PARKE - BETON BORDÜR - PREFABRİK BETON BORU VE BETONARME KUTU MENFEZ - MUHTELİF EBATLARDA PROFİL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/52177
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO: 18 07580 KAŞ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428361020 - 2428361030
c) Elektronik Posta Adresi : info@kas.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.600,00 ADET PREFABRİK BETON BORU VE 25,00 ADET BETONARME KUTU MENFEZ - 1.700,00 M3 HAZIR BETON - 20.000 ,00 M2 KİLİTLİ PARKE - 1.000,00 MT 75 X 30 X 15 - 70X20X15 CM BETON BORDÜR -25.241,40 KG MUHTELİF EBATTA PROFİL İLE 2.616,00 KG SAÇ LEVHA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlgili Kısıma ait alım işlerinde belirtilen yerlere belirtilen şartlarda teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Teknik Şartname ' de belirtilen ilgili kısımların teslim programları ayrı ayrı belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ATATÜRK BULVARI NO: 18 KAŞ / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 06.03.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımkonusu ilgili kısımlarda ki malzemeler için teknik şartname de belirtilen özelliklere haiz olmakla berabar tüm ürünler için TSE belgesi sunulması zorunludur

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR