ANKARA ÜNİV. REKT. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Hayvan yemi satın alıncaktır

ANKARA ÜNİV. REKT. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00896549
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 16.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/573995
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM MUHTELİF YEM ( 135000 KG BUĞDAY- 81000 KG AYÇİÇEK TOHUMU KÜSPESİ- 216000 KG MISIR- 54000 KG SOYA KÜSPESİ- 95000 KG ARPA) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu Dışkapı/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KALEM MUHTELİF YEM
ZİRAAT FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5 Kalem Muhtelif Yem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/573995

1-İdarenin
a) Adresi : İRFAN BAŞTUĞ CD. 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125961283 - 3123163048
c) Elektronik Posta Adresi : zmali@agri.ankara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM MUHTELİF YEM ( 135000 KG BUĞDAY- 81000 KG AYÇİÇEK TOHUMU KÜSPESİ- 216000 KG MISIR- 54000 KG SOYA KÜSPESİ- 95000 KG ARPA)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yem Fabrikası
c) Teslim tarihi : İHALE KONUSU YEMLER İDARENİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA PEYDERPEY OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN İHTİYACI TESİSLERDE BULUNAN YEM DEPOSUNUN KAPASİTESİ DİKKATE ALINARAK YÜKLENİCİYE YAZILI OLARAK SİPARİŞ VERİLECEKTİR. YÜKLENİCİ EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YEMLERİ GETİRECEKTİR. YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE NAKLİYE VE BOŞALTIM İŞİ YAPILACAKTIR. TESLİMLER MESAİ SAATİ İÇİNDE YAPILACAKTIR. YEMİ SEVK EDEN KAMYONLAR DOLU VE BOŞ OLARAK BİR KANTARDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN TARTTIRILACAKTIR VE TARTIM BELGESİ İDAREYE SUNULACAKTIR. İDARE AYRICA TARTIM YAPTIRABİLİR ONUN MASRAFI DA YÜKLENİCİYE AİTTİR. TÜM MALZEMELER 25.06.2019 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu Dışkapı/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BELİRTİLEN YEMLER DAHİL OLMA ÜZERE YEM SATIŞI YAPMAK.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Koordinatörlüğü Dışkapı/ ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Koordinatörlüğü Dışkapı/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR