SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hayvan yemi satın alınacaktır

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055206
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 23.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/448714
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM 7 KALEM YEM, TALAŞ, MISIR KOÇANI VE KURU YONCA OTU ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAYVAN YEMİ SATIN ALINACAKTIR


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI


GÜLHANE DENEY HAYVANLARI 2020 YILI YEM, TALAŞ, MISIR KOÇANI VE KURU YONCA OTU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/448714

1-İdarenin
a) Adresi : Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gülhane Külliyesi 3.Kat Etlik- KEÇİÖREN/ANKARA - KEÇİÖREN / ANKARA KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123046412 - 3123044965
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 7 KALEM YEM, TALAŞ, MISIR KOÇANI VE KURU YONCA OTU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
c) Teslim tarihi : Depo doluluğu göz önüne alınarak ikmal planı çerçevesinde; Yemler; 1.Teslimat: 03-14 Şubat 2020 2. Teslimat:01-12 Haziran 2020 ve 3.Teslimat:01-09 Ekim 2020 Kurutulmuş Yonca Otu: 17-28 Ağustos 2020 tarihleri arası tek seferde Talaş ve Mısır Koçanı Granülü: 1. Teslimat : 20-31 Ocak 2020, 2. Teslimat 15-26 Haziran 2020 olmak üzere 2 seferde teslim edilecektir. İdare depo durumuna göre teslimat tarihlerini 20 (Yirmi) gün önceden haber vererek değiştirebilecektir. Teslimat mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. Teslim edilen mallardan herhangi birinin muayenede red olması halinde yükleniciye yeni mal getirmesi için 10 iş günü süre tanınır.Süresi içinde teslim edilen mallar yeniden muayeneye tabi tutulur. Mal/Mallar teslim edilmediği taktirde, sözleşme tasarısının 42. Madde ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. Maddesi hükümleri uygulanacak, Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde İdare 23.2. 1995 tarih ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Komisyonu tarafından teklif ettikleri malzemeye ait teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek için komisyon tarafından belirlenen yer, gün ve saatte demo istenebilir. Demostrasyon yapılan malzemelerin denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR