HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Havza Belediyesi akaryakıt ürünleri (motorin, kurşunsuz benzin) satın alacaktır

HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090408
Şehir : Samsun / Havza
Semt-Mahalle : 25 MAYIS MAH. / HAVZA
Yayınlandığı Gazeteler

25 MAYIS 26.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/608045
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akaryakıt Ürünleri, 340.000 lt. Motorin (Eurodiesel veya Dengi) ve 2.500 lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun ili, Havza Belediye Başkanlığı, Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (MOTORİN (EURO DİZEL), 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)

HAVZA BELEDİYESİ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt Ürünleri (Motorin (Euro Dizel), 95 oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/608045

1-İdarenin
a) Adresi : 25 MAYIS MAHALLESİ CAMİ SOKAK 2 55700 HAVZA/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası: 3627144085 - 3627141912
c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@havza.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Akaryakıt Ürünleri, 340.000 lt. Motorin (Eurodiesel veya Dengi) ve 2.500 lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin Belediye Atölyesindeki akaryakıt tanklarına doldurularak teslim edilecek, 95 oktan kurşunsuz Benzin belediyemizin uygun depolama imkanları olmadığından ve motorinin bir miktarı özellikle iş makinelerinin acil durumlarda kullanabilmesi için Havza Belediyesi mücavir alan sınırları içinde olması kaydıyla yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonunda yakıt pompasından araç deposuna teslim alınacaktır. Teslim yerleri genel nitelikte olup özel durumlarda akaryakıt istasyonundaki pompalardan araç ve iş makinelerinin depolarına direkt olarak motorin (Eurodiesel veya Dengi) ve Kurşunsuz Benzin alımı da yapılabilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal peyder pey idarenin talebi kadar teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 3(üç) işgünü içerisinde; işi bitirme tarihi 31/12/2020 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.Sözleşmenin imzalanmasından 31/12/2020 tarihine kadar yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.Resmi çalışma saatlerinde teslimat esas olmakla birlikte yüklenici her gün 24 saat süreyle akaryakıt teslimini kabul eder.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Samsun ili, Havza Belediye Başkanlığı, Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :18.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge",
2) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi" ise ; Teklif sahibinin bayisi olduğu kurluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi",
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Sözleşmesi"
- İsteklilerin bu 3 maddeden uygun olan birine haiz olduğunu kanıtlayan belgenin aslını veya noter onaylı suretini, ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için ilgili TSE standartlarına veya Tüpraş Spesifikasyonlarına uygunluk belgesi istenmektedir. İdare hizmet araçlarına akaryakıt aldığı esnada gerekli görmesi durumunda usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiyle alacağı yakıt örneklerini ilgili laboratuarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. artık ve yabancı maddeler bulunması hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK)'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı, isteklinin Akaryakıt Ürünleri bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş istasyonlu bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayiliği devam ettiğine dair belge ve bayilik sözleşmesinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)`dan alınmış lisans belgesi. İhale dosyası zarfı içerisinde sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Havza Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR