TRABZON GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Havuz kimyasal malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767819
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/108213
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 KALEM HAVUZ KİMYASALI MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Havaalanı altı A. Suat ÖZYAZICI Cad. Spor Tesisleri 61080 TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

11 KALEM HAVUZ KİMYASALI MAL ALIMI GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11 KALEM HAVUZ KİMYASALI MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/108213
1-İdarenin
a) Adresi : Havaalanı Altı Ahmet Suat ÖZYAZICI Caddesi 61080 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622302256 - 4622302266
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM HAVUZ KİMYASALI MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- MEHMET AKİF ERSOY YÜZME HAVUZU 2- OF YÜZME HAVUZU
c) Teslim tarihi : yüklenici firma sözleşme imzalandıktan sonra peyderpey idarenin talep etmiş olduğu miktarları sipariş tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde belirtilen yerlere teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Havaalanı altı A. Suat ÖZYAZICI Cad. Spor Tesisleri 61080 TRABZON
b) Tarihi ve saati : 09.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- T. C. SAGLIK BAKANLIĞI ONAYLI BİOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ
- DİĞER ÜRÜNLERİN T. C.SAĞLIK BAKANLIĞI VEYA T. C. GÜMRÜK BAKANLIĞI ONAY BELGESİ
- MSDS Güvenlik Bilgi Formu
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Satınalma ve İhaleli İşler Servisi Havaalanı altı A.Suat ÖZYAZICI Cad. Spor Tesisleri 61080 TRABZON(Doküman bedeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şube TR210001000243392494995001 nolu İban hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Satınalma ve İhaleli İşler Servisi Havaalanı altı A. Suat ÖZYAZICI Cad. Spor Tesisleri 61080 TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
Teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR