DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Hava Trafik Kontrol Simülatörü kurulum malzemesi alınacaktır

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092481
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/594888
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
HTKM Başmüdürlüğüne atcTRsim Kurulumu İçin Gerekli Donanımların Temini - Mal Alımı (1.Kısım: 28 Ad.Radar Kontrolör Workstation, 25 Ad.Sesli Muhabere Sistemi, 3 Ad.Sunucu, 10 Ad.Radar Mobil İş İstasyonu, 3 Ad.Switch. 2.Kısım: 1 Ad.Kabinet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVA TRAFİK KONTROL SİMÜLATÖRÜ KURULUM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HTKM Başmüdürlüğüne atcTRsim Kurulumu İçin Gerekli Donanımların Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/594888

1-İdarenin
a) Adresi : EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122042777-204 2778 - 3122128158
c) Elektronik Posta Adresi : -@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : HTKM Başmüdürlüğüne atcTRsim Kurulumu İçin Gerekli Donanımların Temini - Mal Alımı (1.Kısım: 28 Ad.Radar Kontrolör Workstation, 25 Ad.Sesli Muhabere Sistemi, 3 Ad.Sunucu, 10 Ad.Radar Mobil İş İstasyonu, 3 Ad.Switch. 2.Kısım: 1 Ad.Kabinet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İş kapsamında temin edilecek Radar Mobil İş İstasyonlarının teslim yeri DHMİ Genel Müdürlüğü Elektronik Dairesi Başkanlığı. diğer tüm ürünlerin teslim yeri Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü’dür. Teslim şekli depo teslimdir.
c) Teslim tarihi : Satın alınacak tüm sistem ve malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 gün içinde teslim edilecektir. Teslim şekli depo teslimdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
- Adayın ve isteklinin adına Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
- Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
- Adaylar ve isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK DOKÜMANLAR
Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen belgeler teklife eklenecektir:

a)Sistem/parçaya ait orijinal teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya “Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)
b)İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, teknik ve işlevsel şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

c)Yukarıda belirtilen dokümanları içeren CD/DVD

Dokümanlar, sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, vb.) ihtiva edecektir.
- TEKNİK ŞARTNAMEYE VERİLECEK CEVAPLAR
Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.
Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır.
TEKNİK ŞARTNAMEYE VERİLECEK CEVAPLAR

Teknik Şartname Maddesi (Aynen Yazılacak) Karşılama Durumu Açıklamalar Referans (Teknik Doküman)

Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.
Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan tekliflerin, yapılacak değerlendirme sonrası geçersiz sayılmasından İdare sorumlu olmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede Bilgisayar, Bilgisayar Çevre Birimleri veya Network Donanımları Satışı veya Pazarlaması veya Dağıtımının yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale Şefliği Z-133 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR