İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hava soğutmalı kondenserli vidalı kompresörlü soğutma grubu alınacaktır

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153628
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/İGÜ-3
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 1 adet Hava Soğutmalı Kondenserli Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu Alımı ve Montajı işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI


İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Kule Yerleşkesi için SOĞUTMA GRUBU ALIMI VE MONTAJI İŞİ, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020/İGÜ-3

1 - İDARENİN
a) Adresi : Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
b) Telefon ve Faks Numarası : (0212) 422 70 00 – (0212) 422 74 01
c) Elektronik posta adresi : sam@gelisim.edu.tr

2 - İHALE KONUSU MALIN
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı – Toplam 1 adet Hava Soğutmalı Kondenserli Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu Alımı ve Montajı işidir.
b) Teslim Yerleri : İhale konusu mallar, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No: 3-5 Avcılar – İstanbul adresinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kule Yerleşkesi Binasına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar, işe başlama tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer : İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.03.2020 Cuma günü, Saat: 11:00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1.1. Mevzuatı Gereği Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

  1. İstekli adına düzenlenen SANAYİ SİCİL BELGESİ,
  2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen KAPASİTE RAPORU,
  3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İMALAT YETERLİK BELGESİ,
  4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin YERLİ MALI BELGESİ,
  5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  6. Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin imalatçı olduklarını tevsik için yukarıda sayılan belgelerden herhangi birisini sunmaları yeterlidir.
4.3.3. Teklif edilecek mallar, CE BELGESİNE sahip olmalı ve bu belge, teklif ile birlikte sunulmalıdır.
4.3.4. İstekliler, teklifleri ile birlikte “MENŞE BEYANI veya TÜRKİYE TEMSİLCİLİK” Belgesini sunacaklardır.
4.3.5. İhale konusu ürünlerin, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla tedarik edilecek malların ORJİNAL katalog (üretici firma tarafından basılmış) ve broşürleri, fotoğrafları, teklif edilen cihaz ve malzemelere ait orijinal tüm ayrıntılı sistem, montaj, kullanım, bakım, kalibrasyon vb. konuları içeren el kitapları ile diğer dokümanlar, teklif dosyası içinde İdareye teslim edilecektir. Teklif edilen ürünler, marka ve model bazında, katalog ve/veya broşür üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, “Soğutma Grupları ve/veya Klima Sistemlerinin Satışı ve/veya Bakım işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz TürkLirası) karşılığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını almak isteyenlerin, doküman bedelini, İdarenin banka hesabına (Banka hesap bilgileri: Albaraka Türk Bankası – IBAN NO: TR68 0020 3000 0064 9934 0000 11); idarenin adı, isteklinin adı – unvanı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerek yatırmaları gerekmektedir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - DİĞER HUSUSLAR:
13.1. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
13.1.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: Türk Lirası (TRY) veya Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO)’dir.

13.1.2. Ödemelerde geçerli para birimleri: Türk Lirası (TRY) veya Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO)’dir.
13.2. Bu ihale, 16 Kasım 2018 ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ” kapsamında yapılan bir ihale olup, söz konusu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
13.3. Bu ihale kapsamında, Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemlerde;
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin, “Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemler” başlıklı, 44 üncü maddesi: “44 – (1) İhale sürecinin başlangıcından tamamlanmasına veya sona ermesine kadar bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda ya da doğabilecek tereddütlerde, amacına ve niteliğine uygun ihale mevzuatı esasları dikkate alınır.” hükmü uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esasları dikkate alınır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR