GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

Hava filtresi ve akü satın alınacaktır

GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155410
Şehir : Kocaeli / Gebze
Yayınlandığı Gazeteler

KULİS HABER 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/129993
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Malzeme Alımı (Hava Filtresi, Kuru Akü) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gebze fatih Devlet Hastanesi-Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad.No:127 Gebze KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVA FİLTRESİ, KURU AKÜ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -FATİH SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Kısım Malzeme (Hava Filtresi, Kuru Akü) alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/129993

1-İdarenin
a) Adresi : OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:127 41400 GEBZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2625022237 - 2626443479
c) Elektronik Posta Adresi : gfdh_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Malzeme Alımı (Hava Filtresi, Kuru Akü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gebze Fatih Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren malzeme alımına başlanacak olup, ,idarenin yazılı talebi doğrultusunda 20 takvim günü içerisinde yapılan talep miktarı doğrultusunda tamamı ya da peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gebze fatih Devlet Hastanesi-Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad.No:127 Gebze KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısıma teklif veren isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dökümanları ihale teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Hava Filtre kalemlerinin tamamı için aynı marka ürün verilecek ise herhangi birinden, bütün kalemler için geçerli olmak üzere bir adet numune verilecektir. Eğer bu kalemler için farklı marka ürün teklif edilecek ise her bir markadan 1'er adet numune verilecektir.
2. Kısıma teklif veren isteklilerden İhale komisyonu ihale tarihinden sonra gerekli gördüğü takdirde numune isteme hakkına sahiptir. Verilen sürede numune teslimini yapmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gebze fatih Devlet Hastanesi-Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad.No:127 Gebze KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR