ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Hasta yatağı, tahliye sedyesi ve radyasyon koruyucu etek ve yelek alınacaktır

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/289859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM MALZEME (POZİSYONLU HASTA YATAĞI,TAHLİYE SEDYESİ VE RADYASYON KORUYUCU ETEK VE YELEK) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ - 71 EVLER MAHALLESİ, ÇAVDARLAR SK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KALEM MALZEME (POZİSYONLU HASTA YATAĞI,TAHLİYE SEDYESİ VE RADYASYON KORUYUCU ETEK VE YELEK) ALIMI

ŞEHİR HASTANESİ-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM MALZEME (POZİSYONLU HASTA YATAĞI,TAHLİYE SEDYESİ VE RADYASYON KORUYUCU ETEK VE YELEK) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/289859

1-İdarenin

a) Adresi

:

71 EVLER MAH. ÇAVDARLAR SOK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02226114000 - 2222050199

c) Elektronik Posta Adresi

:

esdh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM MALZEME (POZİSYONLU HASTA YATAĞI,TAHLİYE SEDYESİ VE RADYASYON KORUYUCU ETEK VE YELEK) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ - 71 EVLER MAHALLESİ, ÇAVDARLAR SK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR İLGİLİ DEPOLAR

c) Teslim tarihi

:

Ürünler sözleşme imzalanmasına mütakip 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ - 71 EVLER MAHALLESİ, ÇAVDARLAR SK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

01.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilecek ürün/ürünlerin ÜrünTakip Sistemine ( ÜTS) kayıtlı olması ve ÜTS 'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için" kapsam dışı olduğunu" beyan etmesi yeterlidir. ÜTS kaydı internet çıktılarını (çıktıların üzerine ihale sıra numaraları yazılacaktır.)dosyaya koyacaklardır.( SGK tarafından geri ödeme kapsamında olan ürünler, ihale tarihi itibari ile SGK tarafından onaylı olmalıdır.)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekli teklif edeceği malların numunelerini veya kataloglarını ihale saatinden önce Hastane Satın Alma birimine kendileri tarafından 2 nüsha düzenleyeceği Numune Teslim Tutanağı ile teslim edecek ve 1 nüshasını satınalma birimine teslim edecektir. Numunelerin veya katalogların üzerinde firma adı, ihale kısım numarası, malzeme adını ve UBB kodlarını gösterir etiket (düşmeyecek/kaybolmayacak şekilde sağlam yapıştırılmış) bulunmalıdır. Numune veya katolog teslim etmeyen firmaların, numune veya katolog vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2- Katolog verilen tekliflerde, değerlendirme aşamasında uzman üye numune görmek isterse firma numuneyi 5 gün içersinde hastanemiz satınalma servisine teslim edecektir. Numune istemleri EKAP yoluyla tebliğ edilecektir. EKAP teyidini mütakip 5 gün içersinde numune hastanemiz satınalma servisine teslim edilmez ise o kalem için verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ - 71 EVLER MAHALLESİ, ÇAVDARLAR SK. NO:144/A 26080 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR