DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hasta karyolası, havalı ve havasız hasta yatağı ile tekerlekli sandalye alınacaktır

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941916
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

GEBZE YENİGÜN 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE GEBZE 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/47810
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalemde Hasta Karyolası, Havalı ve Havasız Hasta Yatağı ile Tekerlekli Sandalye Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağlarbaşı Mah. Ali Arıcan Cad. İlkbahar Sok. No:1 Darıca/Kocaeli
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTA KARYOLASI, HAVALI VE HAVASIZ HASTA YATAĞI İLE TEKERLEKLİ SANDALYE ALIMI İŞİ
DARICA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hasta Karyolası, Havalı ve Havasız Hasta Yatağı ile Tekerlekli Sandalye Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/47810

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:9 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 444 7 441 - 2627455950
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@darica.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalemde Hasta Karyolası, Havalı ve Havasız Hasta Yatağı ile Tekerlekli Sandalye Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici ihale konusu malları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakiben idare tarafından verilecek siparişe istinaden ürünleri sözleşme süresi içerisinde peyder pey Kültür Müdürlüğünce gösterilecek yere teslim edecektir. Verilen siparişe istinaden söz konusu malzemeler 3 (üç) gün içerisinde teslim edilecektir. Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup sözleşme bitim tarihi 31.12.2019 olarak belirlenmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bağlarbaşı Mah. Ali Arıcan Cad. İlkbahar Sok. No:1 Darıca/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 15.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler TS 4271 hasta Karyolaları (erişkinler için) belgesini ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini Teklif Zarfı İçerisinde Sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DARICA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağlarbaşı Mah. Ali Arıcan Cad. İlkbahar Sok. No:1 Darıca/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR