MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hasse bezi (kefen) ve hasır testi satın alınacaktır

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113552
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MANİSA 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No
:
2020/8774
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Miktar:1.kısım hasse bezi 150 cm 50000 m, hasse bezi 220 cm 10000 m, 2.kısım hasır 10000 adet, 3.kısım testi 5.000 adet Türü:Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MBB MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEFİN HİZMETLERİ ŞUBE MÜD BÜNYESİNDE MERKEZ VE İLÇELERDE DEFİN HİZM KULL ÜZERE HASSE BEZİ (KEFEN) VE HASIR-TESTİ ALIMI İŞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin Hizmetleri Şube Müd Bünyesinde Merkez ve İlçelerde Defin Hizm Kull Üzere Hasse Bezi (Kefen) ve Hasır-Testi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/8774
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ EFENDİ MAH.3819 SOKAK NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362314580-2011 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Miktar:1.kısım hasse bezi 150 cm 50000 m, hasse bezi 220 cm 10000 m, 2.kısım hasır 10000 adet, 3.kısım testi 5.000 adet Türü:Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhane Hizmet Binasına (Adnan Menderes Mah.100. Sokak No:4/A Şehzadeler-Manisa) adresine idarenin istediği miktarlarda peyder pey bir şekilde firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile raf teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılacak olup ; mallar idarece talep edilen miktar ve sayıdaki malzemeler özel teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olacak şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhane Hizmet Binasına (Adnan Menderes Mah.100. Sokak No:4/A Şehzadeler-Manisa) adresine idarenin istediği miktarlarda (istenilen gün ve saatte) ve istediği şekilde firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile raf teslimi yapılacaktır.İş her halukarda 30/06/2020 tarihinde bitecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler her ürün için 1'er adet numuneyi ihale saatinden önce gün mesai bitimine kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhane Hizmet Binasına tutanakla teslim edecektir.Teslim tutanağını ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR