AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Haşere ile mücadelede kullanılmak üzere biyosidal ürünler alınacaktır

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995202
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/231535
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem Biyosidal Ürün Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. Esko İş Hanı Efeler / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EFELER BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANINDA, HASTALIK ETMENİ TAŞIYAN VE TOPLUMA RAHATSIZLIK VEREN; SİVRİSİNEK, KARASİNEK VE FARE MÜCADELESİNDE ETKİLİ BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASI İŞİ
EFELER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Efeler Belediyesi mücavir alanında, hastalık etmeni taşıyan ve topluma rahatsızlık veren; sivrisinek, karasinek ve fare mücadelesinde etkili biyosidal ürünlerin satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/231535

1-İdarenin
a) Adresi : YEDİEYLÜL MAHALLESİ İZMİR BULVARI 5 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321118009 - 2562270999
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@efeler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Biyosidal Ürün Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Teslimat, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 adresine mesai gün ve saati içerisinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. Esko İş Hanı Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Biyosidal ürünler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etiket örneği belgelerinin aslı, aslı idarece görülmüştür onaylı belgeler veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.
2.Yüklenici firmalar, biyosidal ürünlerin ruhsat sahibi veya üretici firmadan alınmış aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı olarak ihale tarihi itibariyle geçerli olacak satış yetki belgesi dosyasında sunmalıdır.
3.Biyosidal ürünlere ait üretici firma veya ruhsat sahibi veya ithalatçı firma tarafından verilmiş olan ürün garanti belgelerinin aslı / noter onaylı suretleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. İnsektisitlerin yapısında bulunan aktif maddeleri üreten firmaların; bileşimi yapan ya da pazarlayan firmaya verdiği aktif madde garanti belgesini, ihale dosyasına ilave edilecektir.
5.Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ve biyosidal ürünlerin spesifikasyon belgeleri ihale dosyasına ilave edilecektir.
6.Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu; Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu veya İmalat Yeterlik Belgesi veya Yerli Malı Belgelerinden herhangi biri ile tevsik edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Efeler Belediyesi İhale Servisiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Efeler Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR