NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Haşere ilaçları satın alınacaktır

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089318
Şehir : Aydın / Nazilli
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/602541
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sıvı Larvasit: 400 litre Granül veya tablet larvasit: 200 kg. Ani etkili larvasit: 50 litre Ergin İnsektisit: 1400 litre Rezidüel İnsektisit: 600 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonu(5.kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAŞERE İLAÇLARI SATIN ALINACAKTIR
NAZİLLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Vektör kontrolünde kullanılmak üzere haşere ilaçları alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/602541

1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mah. Hürriyet Cad. No:180 09800 NAZİLLİ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2563132028 - 2563136016
c) Elektronik Posta Adresi : info@nazilli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıvı Larvasit: 400 litre Granül veya tablet larvasit: 200 kg. Ani etkili larvasit: 50 litre Ergin İnsektisit: 1400 litre Rezidüel İnsektisit: 600 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediye deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Toplantı Salonu(5.kat)
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İhale konusu malı temin edecek isteklilerin malın satış ve teminini yerine getirmede Sağlık Bakanlığından ruhsatının olması şarttır.Tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin verilmiş olacaktır.
-İlaçlara ait satıcı firmaya verilen aktif madde ile ürün garanti belgesinin imal ve son kullanma tarihleri üretici firmanın ithalatçı ve satıcı firmaya verdiği 2019 yılı satış yetki begesinin aslı veya noter tasdikli sureti ihale teklif dosyasında bulundurulacak ve ibraz edilecektir.Taahhütname kabul edilmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Sanayi Sicil Belgesi
-Kapasite Raporu
-İmalat Yeterlilik Belgesi
-Yerli Malı Belgesi
-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri ürünlere ait ayrıntılı teknik bilgileri içeren etiket örneklerini, teknik şartname ile fiyat dışı unsurlarda belirtilen hesaplama yöntemleri dikkate alınarak fiyatı en düşük olan ürün tercih edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.KISIM(SIVI LARVASİT), 2.KISIM(GRANÜL VEYA TABLET LARVASİT), 3.KISIM(ANİ ETKİLİ LARVASİT), 4.KISIM (ERGİN İNSEKTİSİT), 5.KISIM(REZİDÜEL İNSEKTİSİT) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR