ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Haşere ilacı satın alınacaktır

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860838
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İŞTE ÇANAKKALE 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/439698
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kalem Mal Alımı. (BTI Larvasit-100 L, BS Larvasit-50 KG, UÇKUN İLACI-800 L, ERGİN KARASİNEK REZİDÜEL İNSEKTİSİT-50 L/KG, REZİDÜEL İNSEKTİSİT – 50 L) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAŞERE İLACI SATIN ALINACAKTIR
ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


HAŞERE İLACI ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/439698

1-İdarenin
a) Adresi : İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862160012 - 2862160012
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@canakkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Mal Alımı. (BTI Larvasit-100 L, BS Larvasit-50 KG, UÇKUN İLACI-800 L, ERGİN KARASİNEK REZİDÜEL İNSEKTİSİT-50 L/KG, REZİDÜEL İNSEKTİSİT – 50 L)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar sözleşme imzalandıktan sonra tek partide 20 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
* Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya anılan Bakanlıkça halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin aslı ve/veya noter onaylı suretleri,
* İlacı üreten firmanın ürün garanti belgesinin ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesinin (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak ) ve satış yetki belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini,
* Birim alan-gün maliyet hesap cetvellerini teklif dosyası kapsamında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İlaca ait Sağlık Bakanlığınca verilmiş olan onaylı etiket örneğinin aslı ve/veya noter tasdikli sureti teklif dosyası kapsamında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
ALIM YAPILACAK KALEMLER:
Uçkun İlacı (Litre)
Ergin Karasinek Rezidüel (Kg/L)
Rezidüel İnsektisit (Litre)
BTI Larvasit (Litre)
BS Larvasit (Kg)
İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI:
Tanımlamalar:
a: 1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg)
b: 1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg)
c: İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²)
d: İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha)
e: İlaç etiket örneğine göre, kalıcılık süresi (gün)
Kısaltmalar:
TL: Türk Lirası Lt: Litre Kg: Kilogram
gr: gram m² : metrekare ha: hektar
Hesaplamalar:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 1. Kaleminde Kullanılacak Maliyet Hesaplaması:
Maliyet tutar (TL/ha-gün) = a/(b/d)
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2. Kaleminde Kullanılacak Maliyet Hesaplaması:
Maliyet Tutar (TL/m².gün) = [ a / ( b / c ) ] / e
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3. Kaleminde Kullanılacak Maliyet Hesaplaması:
Maliyet Tutar (TL/m².gün) = [ a / ( b / c ) ] / e
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 4. Ve 5. Kalemlerinde Kullanılacak Maliyet Hesaplaması:
Tanımlar:
a: 1 lt veya 1 kg ilacın fiyatı (TL/lt veya TL/kg)
b: İlaç etiket örneğindeki uygulama dozuna göre 1 lt veya 1 kg ilaçla ilaçlanan alan (ha)
c: İlaç etiket örneğine göre kalıcılık süresi (gün)
Maliyet Tutar (TL/ha-gün) = a/(b/c)
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin UÇKUN İLACI, ERGİN KARASİNEK REZİDÜEL (KALICI ETKİLİ) İNSEKTİSİT, REZİDÜEL (KALICI ETKİLİ) İNSEKTİSİT, BTI LARVASİT, BS LARVASİT kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR