KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Harici veri depolama sistemi satın alınacaktır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862446
Şehir : Konya / Karatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/446043
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Harici Veri Depolama Sistemi,2 Adet Sunucu,1 Adet Sanallaştırma Yazılımı,1 Adet Yedekleme Yazılımı Bakım Yenilemesi,1 Adet Kurulum,Entegrasyon ve Müh. Hizmeti,1 Yıl FortiGate 300C Güncelleme Lisansı,1 Adet Ağ Anahtarlama Cihazı(Kenar Anahtar) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HARİCİ VERİ DEPOLAMA (STORAGE) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Harici Veri Depolama (Storage) Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/446043

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

332 350 13 13 - 332 350 48 25

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@karatay.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Harici Veri Depolama Sistemi,2 Adet Sunucu,1 Adet Sanallaştırma Yazılımı,1 Adet Yedekleme Yazılımı Bakım Yenilemesi,1 Adet Kurulum,Entegrasyon ve Müh. Hizmeti,1 Yıl FortiGate 300C Güncelleme Lisansı,1 Adet Ağ Anahtarlama Cihazı(Kenar Anahtar)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ürünlerin tamamı tek seferde 40 (kırk) gün içerisinde teslim edilecektir. Teslimattan sonra 20 (yirmi) gün içinde kurularak çalışır vaziyete getirilecektir.Ürünler İdarenin 3.Katta ki Bilgi İşlem Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Ürünlerin tamamı tek seferde 40 (kırk) gün içerisinde teslim edilecektir. Teslimattan sonra 20 gün içinde kurularak çalışır vaziyete getirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat

b) Tarihi ve saati

:

08.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Firmalar, teklif etmiş oldukları “donanımlar” için, satış yapabileceklerine dair üretici/distribütör’ den almış oldukları yetki belgesini teklif ekinde vermelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli, teklif ettiği tüm ürünleri marka ve modelleriyle birlikte ayrı ayrı belirtecek ve tekliflerinde bir liste halinde sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan Ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR