TEİAŞ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme levhaları satın alınacaktır

TEİAŞ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098846
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : MACUN MAH. / MACUNKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 11.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/651767
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
154 ve 400kV Transformatör merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili 105 kalemden oluşan toplam 44.297 Adet Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)
8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

154 ve 400kV Transformatör merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/651767

1-İdarenin
a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312586100 - 3125861121
c) Elektronik Posta Adresi : 8bolgemd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 ve 400kV Transformatör merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili 105 kalemden oluşan toplam 44.297 Adet Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşmeye konu malzemeler idarenin adresinde bulunan merkez ambar deposuna ilgili trafo merkezleri için ayrı ayrı paketlenmiş halde yüklenici tarafından teslim edilecektir. Trafo Merkezi isimleri ihale dokümanları ekinde yer almaktadır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde işe başlanacaktır. Söz konusu alımı yapılan malzemeler 210 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Üzerinde iş kalan yükleniciye malzemelerin hangi merkeze ait olduğuna dair dağıtım listesi verilecektir. Etiketlerin ve levhaların üzerine yazılacak yazılar her mezkez için farklılıklar göstermekte olup, yükleniciye yazılacak yazılar hakkında gerekli dokümanlar verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Malzemeler teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Işıklı veya ışıksız levha, tabela, Totem yapımı, montajı, tadilatı ve Yenileme İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR