DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Güvenlik personellerinin kılık kıyafeti alınacaktır

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/445717
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem Güvenlik Personellerinin Kılık Kıyafeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapınar/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM GÜVENLİK PERSONELLERİNİN KILIK KIYAFETİ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1 Kalem Güvenlik Personellerinin Kılık Kıyafeti Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/445717
1-İdarenin
a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122580060 - 4122580058
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Güvenlik Personellerinin Kılık Kıyafeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili ambar birimine
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler idareden gelen talep yazısında belirtilen beden ve numara ölçülerine göre 1 (Bir) ay içinde teslim edilecektir. (Malzemelerin dağıtımı firma tarafından yapılacaktır. Dağıtım listesi ve sayıları yüklenici firmaya verilecektir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapınar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhaleden önce teklif veren tüm istekliler koli içerisinde numunelerini idarenin satınalma birimine teslim etmek zorundadır.
2-Numunelerin üzerine malzemenin ismi yazılacaktır. Ayrıca tüm malzemelere numune vermek mecburidir. Numunesini eksik veren firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Sözleşme imzalanan firmanın numuneleri iade edilmeyecektir. Ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra diğer firmalar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde numunelerini teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler için herhangi hak ve talepte bulunamazlar.
4- Aşağıda belirtilen miktarlarda Bay Güvenlik Personeli, Bayan Güvenlik Personeli ve Şef Pozisyonundaki Güvenlik Personeli için 3 ayrı numune kolisi yazlık ve kışlık olarak hazırlanacaktır.
ŞEF POSİZYONUNDAKİ GÜVENLİK PERSONELLERİ İÇİN
YAZLIK KIYAFET: 1 adet takım elbise logolu + 1 adet beyaz gömlek + 1 adet siyah ayakkabı + 1 adet kemer + 1 adet siyah kıravat
KIŞLIK KIYAFET: 1 adet takım elbise logolu + 1 adet beyaz gömlek + 1 adet siyah ayakkabı + 1 adet kemer + 1 adet siyah kıravat
BAY GÜVENLİK PERSONELLERİ İÇİN
YAZLIK KIYAFET: 1 adet tişört + 1 adet siyah pantolon + 1 adet siyah kıravat + 1 çift siyah ayakkabı + 1 adet özel güvenlik logolu kemer + 1 adet şapka
KIŞLIK KIYAFET: 1 adet mont + 1 adet siyah pantolon + 1 adet bere ve şapka + 1 adet beyaz gömlek + 1 adet özel güvenlik logolu kemer + 1 çift siyah yarım bot + 1 adet siyah kazak + 1 adet siyah kıravat
BAYAN GÜVENLİK PERSONELLERİ İÇİN
YAZLIK KIYAFET: 1 adet tişört + 1 adet siyah pantolon + 1 adet siyah kıravat + 1 çift siyah ayakkabı + 1 adet özel güvenlik logolu kemer + 1 adet şapka
KIŞLIK KIYAFET: 1 adet mont + 1 adet siyah pantolon + 1 adet bere ve şapka + 1 adet beyaz gömlek + 1 adet özel güvenlik logolu kemer + 1 çift siyah yarım bot + 1 adet siyah kazak + 1 adet siyah kıravat
ayrıca 1 adet yağmurluk ve 1 adet reflektörlü yelek numunesi teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ BİRİMLER SATIN ALMA BİRİMİ VE EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR